nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan

Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan

Gepubliceerd: 30-mrt-2020 08:00

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de eerste (gepubliceerde) uitspraak bekend was waarbij een verzoek om ontbinding op grond van de i-grond werd afgewezen. Ook deze maand maart zijn er verzoeken die gebaseerd waren op de cumulatiegrond afgewezen. Hieronder wordt kort aangegeven waar het in een zaak fout ging.

 

Wiskunde leraar hoogt cijfers op

In de eerste uitspraak mocht de kantonrechter te Eindhoven zich uitlaten over de vraag of een wiskundeleraar die de punten van een wiskunde examen (onterecht) had opgehoogd om die grond ontslagen kon worden. Werknemer is sinds 1998 in dienst bij de school alwaar hij wiskunde doceert. In september 2019 gaat de school gesprekken met de leraar aan omdat ze geconstateerd hebben dat bij een groot aantal proefwerken de punten onterecht zijn opgehoogd. De leraar erkent fouten te hebben gemaakt en geeft aan in het vervolg dit niet meer te zullen doen, Desondanks wordt de leraar geschorst, waarna een beroepsprocedure volgt en de leraar volledig in het gelijk gesteld wordt, waarna de school een ontbindingsverzoek indient, primair op grond van verwijtbaar handelen, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsrelatie en meer subsidiair op grond van de i-grond, de cumulatie van factoren.. Werknemer voert verweer en vordert voorts een billijke vergoeding van € 100.000,=.

 

Redelijke grond

De rechter oordeelt als eerste dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

 

Verwijtbaar handelen

De school geeft aan dat er sprake is van verwijtbaar handelen omdat de leraar structureel en zonder overleg in strijd met het sectieplan zou hebben gehandeld door in voorkomend geval cijfers van leerlingen op te hogen. De kantonrechter oordeelt evenwel dat overtreding niet uit het sectieplan kan worden opgemaakt en voorts in het geheel niet duidelijk is welke concrete afspraak niet zou zijn nagekomen en wat daar de gevolgen van zouden zijn volgens het sectieplan. Daarbij komt dat, gelet op het langdurige dienstverband van de leraar en het feit dat de leraar kennelijk al langere tijd ongemerkt zijn eigen methode van cijferophogingen hanteerde, een aanleiding voor de school had moeten zijn om het gesprek met de leraar hierover aan te gaan en hem duidelijk te maken wat zij van hem verwachtte en daarover duidelijke afspraken te maken, alvorens over te gaan tot het beëindigen van het dienstverband.

 

Verstoorde arbeidsrelatie

In het verzoekschrift worden slechts vier regels gewijd aan de vermeende verstoorde arbeidsverhouding. Daarbij worden geen andere feiten of omstandigheden gesteld dan ter zake de verstoorde arbeidsrelatie zijn aangevoerd. Daarbij komt dat ook te dezer zake gesteld noch gebleken is dat de school enige poging heeft ondernomen om te onderzoeken of de verstoorde verhouding nog herstelbaar is.

 

i-grond

De kantonrechter herhaalt, voor de beoordeling over de kans van slagen van de door de school geopperde i-grond, dat deze cumulatiegrond voor die gevallen bedoeld is waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkele ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen (Kamerstukken I, 2018-2019, 35 074, F, pag. 26). De school heeft evenwel nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten waarna de rechter als volgt overweegt: “Het is niet aan de rechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. Daar komt bij dat hierboven al is geoordeeld dat geen van de aan het verzoek ten grondslag gelegde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is. Ook in combinatie leveren zij niet voldoende grond op de arbeidsovereenkomst te beëindigen.”

Het ontbindingsverzoek wordt dan ook afgewezen.

 

NOVO’s tip

Het blijft lastig om de i-grond op de juiste wijze toe te passen. Te lichtzinnig wordt enkel verstaan met een verwijzing naar (veelal) de primaire en/of subsidiaire grond, maar uit de tot dusver bekende uitspraken moge blijken dat dit niet afdoende is. Er moet daadwerkelijk onderbouwd worden met omstandigheden uit meerder ontslaggronden samen dat er in redelijkheid geen voortzetting meer van de werkgever gevergd kan worden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met NOVO Advocaten, Specialisten in arbeidsrecht te Breda. Wij zijn  bereikbaar op telefoonnummer 0762056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!