nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Algemene Voorwaarden NOVO Advocatuur en Mediation

Download Algemene Voorwaarden NOVO Advocatuur en Mediation als PDF

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van of inzake de opdrachtgever ontvangt die niet voor het kantoor bestemd zijn;
 2. Geschil: de blijvende onenigheid tussen opdrachtgever en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht;  
 3. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden;
 4. Klacht: elke negatieve reactie van de opdrachtgever over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door NOVO Advocatuur en Mediation;
 5. NOVO Advocatuur en Mediation: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVO Advocatuur en Mediation, haar rechtsopvolgers en /of door haar aangewezen (rechts)personen, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor NOVO Advocatuur en Mediation werkzaam zijn;
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan NOVO Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten;
 7. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever aan het kantoor of de advocaat of medewerker de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard; 
 8. Stichting Beheer Derdengelden NOVO Advocatuur en Mediation: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden;
 9. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen NOVO Advocatuur en Mediation en opdrachtgever, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever; 
 3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een opdrachtgever is uitgesloten;
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling;
 6. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. In geval van enige verschil in interpretatie tussen beide versies, is de Nederlandse tekst bepalend. 
 7. Afwijkingen van – of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen door beide partijen;

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht; 
 2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door NOVO Advocatuur en Mediation B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de advocaten en anderen die voor of ten behoeve  van NOVO Advocatuur en Mediation, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon;
 3. Onverminderd het vorenstaande worden deze voorwaarden mede bedongen ten behoeve van de Stichting Beheer Derdengelden NOVO Advocatuur en Mediation en iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn;
 4. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail; 

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door NOVO Advocatuur en Mediation aan opdrachtgever;
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOVO Advocatuur en Mediation mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen; 
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt NOVO Advocatuur en Mediation welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert; 
 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van NOVO Advocatuur en Mediation een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van NOVO Advocatuur en Mediation aanleiding is. Opdrachtgever verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Opdrachtgever wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld, voor zover zulks in redelijkheid mogelijk is;
 5. Indien dat, naar het oordeel van NOVO Advocatuur en Mediation, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft  NOVO Advocatuur en Mediation het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. NOVO Advocatuur en Mediation is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden; 
 6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor NOVO Advocatuur en Mediation in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd;
 7. De door NOVO Advocatuur en Mediation opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding;
 8. De auteursrechten met betrekking tot alle door NOVO Advocatuur en Mediation vervaardigde werken blijven te allen tijde haar eigendom. NOVO Advocatuur en Mediation is te allen tijde gerechtigd op of bij de door haar vervaardigde werken naar naam te (doen) vermelden;

Artikel 5 - Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan NOVO Advocatuur en Mediation aangeeft, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij – ook ongevraagd – alle gegevens en documenten aan NOVO Advocatuur en Mediation verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de authenticiteit van de door of namens hem verstrekte gegevens en documenten; 
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft NOVO Advocatuur en Mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat NOVO Advocatuur en Mediation bij de aanvaarding en uitoefening van haar opdrachten de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten in acht dient te nemen; 

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos;
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende opdrachtgever, of diens rechtverkrijgende, afgegeven;
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs;
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier;
 5. Indien de opdrachtgever een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina;

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s (€) en exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfskosten, leges, griffierechten en de kosten die NOVO Advocatuur en Mediation maakt door eventuele inschakeling van derden zoals deurwaarders, deskundigen, en dergelijke;
 2. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de opdrachtgever worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen;
 4. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de opdrachtgever getekende overeenkomst. Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de behandelende advocaat / advocaten en de aard en het belang van de opdracht; 
 5. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium; 
 6. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds, maandelijks, in rekening worden gebracht;
 7. De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen en / of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. De omvang van het voorschot respectievelijk de zekerheid zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de opdrachtgever worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot respectievelijk zekerheid in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht. Indien de opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft NOVO Advocatuur en Mediation het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor NOVO Advocatuur en Mediation uit deze opschorting en / of ontbinding voortvloeiende schade en kosten dient door de opdrachtgever te worden vergoed;
 8. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan NOVO Advocatuur en Mediation verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers; 
 9. NOVO Advocatuur en Mediation zal de haar toekomende vergoedingen in de regel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening brengen. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening;
 10. De vordering tot betaling van alle aan NOVO Advocatuur en Mediation verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de opdrachtgever jegens NOVO Advocatuur en Mediation in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de opdrachtgever – door middel van een bestuurswissel, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn vermogen/goederen is gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen / goederen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en / of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever – indien deze een vennootschap onder firma of besloten vennootschap is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden; 

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in de vorige artikelen. In de plaats daarvan is de opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee);
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt NOVO Advocatuur en Mediation op basis van de door de opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd;
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de opdrachtgever wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de opdrachtgever gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat;
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen zolang  door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de opdrachtgever worden vastgesteld; 
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend;
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de opdrachtgever in rekening gebracht;

Artikel 9 - Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door NOVO Advocatuur en Mediation te zijn ontvangen; 
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal), of ten kantore van NOVO Advocatuur en Mediation door middel van een wettig betaalmiddel. NOVO Advocatuur en Mediation heeft geen mogelijkheid tot pinbetalingen ter plekke;
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend;
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden;
 5. Indien de opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien NOVO Advocatuur en Mediation instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct en in zijn geheel opeisbaar wordt;
 6. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom;
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar;

Artikel 10 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens NOVO Advocatuur en Mediation na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen;  
 2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door NOVO Advocatuur en Mediation zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat met wie de opdrachtgever gewoon was samen te werken;
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld;
 4. NOVO Advocatuur en Mediation heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden;

Artikel 11 - Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en onderbouwd binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever ter zake komen te vervallen;
 2. Alle overige door de opdrachtgever beweerde reclames wegens tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst met NOVO Advocatuur en Mediation dienen schriftelijk, onder opgaaf van redenen, op straffe van verval, binnen 60 (zestig) dagen na ontdekking van het gebrek of nadat zulks redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, dan wel uiterlijk 60 (zestig) dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, te geschieden;

Artikel 12 - Derdengelden

 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden NOVO Advocatuur en Mediation;
 2. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed;
 3. Aan de opdrachtgever toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door opdrachtgever aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk;
 4. De opdrachtgever stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel; 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. NOVO Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn;
 2. NOVO Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan;
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart NOVO Advocatuur en Mediation tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door NOVO Advocatuur en Mediation ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden;
 4. NOVO Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden;
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van NOVO Advocatuur en Mediation voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van NOVO Advocatuur en Mediation te dier zake in dit concrete geval uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van NOVO Advocatuur en Mediation. NOVO Advocatuur en Mediation is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities verzekerd. Een afschrift van de polis wordt op verzoek verstrekt;
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van NOVO Advocatuur en Mediation strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van NOVO Advocatuur en Mediation;
 7. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden; 
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig concreet geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is iedere aansprakelijkheid van NOVO Advocatuur en Mediation beperkt tot ten hoogste het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan NOVO Advocatuur en Mediation is betaald gedurende de laatste 12 (twaalf) kalendermaanden waarin aan de betreffende opdracht is gewerkt, met een maximum van

€ 7.500,00;

 1. NOVO Advocatuur en Mediation is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade;
 2. Onverminderd hetgeen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen NOVO Advocatuur en Mediation, behalve die, die door NOVO Advocatuur en Mediation uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend, door het enkel verloop van 6 (zes) maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken;
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart NOVO Advocatuur en Mediation tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door NOVO Advocatuur en Mediation ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden;
 4. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is NOVO Advocatuur en Mediation niet aansprakelijk voor schade:
  1. die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn betrokken, tenzij die derde door NOVO Advocatuur en Mediation bij de opdracht is betrokken en opdrachtgever aantoont dat NOVO Advocatuur en Mediation bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. die het gevolg is van aan NOVO Advocatuur en Mediation verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor NOVO Advocatuur en Mediation zonder meer duidelijk had kunnen zijn en NOVO Advocatuur en Mediation nagelaten heeft opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  3. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie;
  4. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de opdracht of opdrachtgever;
  5. die niet schriftelijk is gemeld binnen twee maanden nadat opdrachtgever  het ontstaan van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken;
 5. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan NOVO Advocatuur en Mediation kunnen worden tegengeworpen, ook door NOVO Advocatuur en Mediation aan opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voorzover NOVO Advocatuur en Mediation bij de uitvoering van de opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens NOVO Advocatuur en Mediation nimmer meer rechten doen gelden dan NOVO Advocatuur en Mediation jegens de betreffende derden kan doen gelden;

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens NOVO Advocatuur en Mediation geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren;

Artikel 15 - Archivering

 1. NOVO Advocatuur en Mediation zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren;
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
 3. Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is NOVO Advocatuur en Mediation gerechtigd om het dossier te vernietigen;  
 4. Op verzoek van de opdrachtgever kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief;

Artikel 16 – Geschillencommissie Advocatuur Consument en Zakelijk

 1. NOVO Advocatuur en Mediation is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Consument en Zakelijk; 
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met NOVO Advocatuur en Mediation aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Geschillencommissie Advocatuur Consument en Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk; 
 3. Indien de opdrachtgever ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan NOVO Advocatuur en Mediation t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling;
 4. De opdrachtgever dient zijn klacht aan NOVO Advocatuur en Mediation voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven; 
 5. De klachtenbehandelaar van NOVO Advocatuur en Mediation zal vervolgens in overleg treden met de opdrachtgever en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de opdrachtgever uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. NOVO Advocatuur en Mediation zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur;
 6. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van NOVO Advocatuur en Mediation voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid;
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €

25.000,00; 

 1. NOVO Advocatuur en Mediation kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie; 

Download Reglement geschillencommissie advocatuur (consumentengeschillen)
Download  Reglement geschillencommissie advocatuur zakelijk

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland – West Brabant is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten; 

Neem contact met ons op