Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Text/HTML

PRIVACYBELEID

Dit is het privacybeleid van NOVO Advocatuur en Mediation B.V. Dit privacybeleid verschaft informatie over de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website en onzejuridische dienstverlening, die we verzamelen, gebruiken, bewaren, beveiligen en opbaanr maken (verwerken). Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften. NOVO Advocatuur en Mediation B.V. gaat daarbij zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.novo-advocaten.nl. NOVO Advocatuur en Mediation B.V. raadt u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2023.

 

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van gebruikers van onze website en juridische diensten, die NOVO Advocatuur en Mediation B.V. verwerkt. Hieronder vallen zowel persoonsgegevens die offline worden verzameld via bijvoorbeeld de klantenservice, als gegevens die online worden verzameld door marketingcampagnes, advertentiecookies op onze website, onze “branded” webpagina’s, op platforms van derden en onze mobiele applicaties. Op de NOVO Advocatuur en Mediation B.V. website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Dit privacybeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?

NOVO Advocatuur en Mediation B.V., gevestigd aan de Liesbosstraat 2, 4813 BD Breda of haar nader te noemen adres, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. NOVO Advocatuur en Mediation B.V. verwerkt persoonsgegevens in haar rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

 

UW TOESTEMMING

Door gebruik te maken van onze site(’s) of door op andere wijze persoonsgegevens aan NOVO Advocatuur en Mediation B.V. te verstrekken (online danwel offline), stemt u er uitdrukkelijk mee in dat NOVO Advocatuur en Mediation B.V. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

NOVO Advocatuur en Mediation B.V. zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Veelal zullen wij hierbij uw toestemming vragen, maar soms zijn er andere gronden die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van gevoelige aard als bedoeld in de AVG (bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, betreffende strafrechtelijke veroordelingen, van financiële of economische aard etc.), zullen wij steeds uw expliciete toestemming vragen (gezondheid, en andere gevoelige informatie). U bent niet verplicht om dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit dat niet te doen, dan kan dat onze dienstverlening beperken.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Alle informatie waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is en die wij nodig hebben om onze diensten te leveren. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Identiteitsbewijs
 • Geboortedatum
 • Financiële informatie
 • Overige persoonsgegevens die nodig is ter verificatie van uw persoon in het kader de geldende wet- en regelgeving om onze diensten aan u te verlenen

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en voorts om:

 • Wettelijke verplichtingen en beroepsregels na te komen
 • Marketing- en business developmentdoeleinden na te streven
 • Voor deelname aan door ons georganiseerde bijeenkomsten
 • Onze nieuwsbrief aan u te verstrekken
 • Tevredenheidsonderzoeken te verrichten
 • Uw sollicitatie te behandelen
 • Overige diensten

 

OP WELKE GRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens mogen alleen door ons verwerkt worden als daar een rechtsgrond voor aanwezig is.

De door NOVO Advocatuur en Mediation B.V. te verwerken persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Met uw toestemming
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Voor de uitvoering van de met NOVO Advocatuur en Mediation B.V. aangegane overeenkomst.

 

MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen zijn:

 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld een zogenaamde toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand)
 • Om onze dienstverlening uit te voeren (externe leveranciers)
 • Om door derden bijeenkomsten (mede) te laten organiseren
 • Om een gerechtelijke procedure te voeren of onderhandelingen namens u te voeren.

 

Met deze derden, waaronder onze leveranciers, zijn wij een verwerkersovereenkomst aangegaan in het kader van de AVG. Zij zijn derhalve ook verplicht de persoonsgegevens conform de AVG te verwerken.

Tot slot maken wij ook gebruik van Google Analytics. Uw IP-adres wordt echter geanonimiseerd en wij delen geen persoonsgegevens met Google.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn dan wel niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en vastgelegd. Ter nakoming van de administratie- en identificatieverplichtingen bedraagt de verwerkingsduur 10 jaar, voor het verlenen van onze juridische diensten 2 jaar en sollicitaties 4 weken na afronding van de sollicitatie of met uw toestemming 1 jaar, nieuwbrieven en marketing tot u zich afmeld.

 

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te voorkomen.

 

WELKE RECHTEN HEEFT U?

Als betrokkene heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Uw verzoek zal op grond van de wet worden beoordeeld en indien mogelijk tegemoet worden gekomen. Mocht u klachten hebben over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerkeen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

VRAGEN?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid of een verzoek willen doen ter uitvoering van een recht, dan kunt u dat schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@novo-advocatuur.nl.