Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Gepubliceerd: 01-feb-2018 08:00

In principe kan de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zomaar laten ontbinden door de kantonrechter. Dit is slechts anders, indien zich een redelijke grond voordoet en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of in de rede ligt. Een van de redenen  betreft het geval dat sprake is van zodanig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Herplaatsing van de werknemer ligt dan in ieder geval niet in de rede. Recentelijk heeft de kantonrechter zich omtrent deze grond uitgelaten.

 

Arbeidsongeschikt

Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij is gedurende zijn dienstverband in de periode van 2014 tot en met 2016 meerdere malen arbeidsongeschikt geweest en is daarbij blijkens brieven van werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nagekomen. Op 3 november 2016 heeft het UWV beslist dat de aanvraag van werknemer voor een WIA-uitkering wordt afgewezen, omdat werknemer volledig arbeidsgeschikt is. Werkgever heeft vervolgens middels een brief van 13 juni 2017 werknemer opgeroepen om tot werkhervatting over te gaan.

 

Re-integratieverplichtingen

Werknemer heeft zich op 30 augustus 2017 opnieuw ziekgemeld. De bedrijfsarts heeft op 4 september 2017 geoordeeld dat werknemer tijdelijk aangepaste werkzaamheden dient te verrichten en vanaf 15 september 2017 zijn eigen werkzaamheden volledig kan hervatten. Werkgever heeft middels een brief van 11 september 2017 aangegeven een loonsanctie toe te passen, omdat werknemer weigert te re-integreren. Hij  kan zich niet vinden in het oordeel van de bedrijfsarts en is niet voornemens is om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen, waardoor partijen in een impasse geraken. Het UWV heeft op 27 oktober 2017 beslist dat de uitgevoerde re-integratie-inspanningen van werknemer niet voldoende zijn. Ook na deze beslissing heeft werknemer zijn werkzaamheden niet hervat.

 

Verzoek

Werkgever stelt zich op het standpunt dat sprake is van zodanig verwijtbaar handelen en nalaten van werknemer dat van werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Dit onderbouwt werkgever door aan te voeren dat werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie en hij niet zijn werkzaamheden heeft hervat ondanks diverse oproepen en een loonsanctie. Werkgever verzoekt daarom de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden.

 

Verweer

Werknemer is van mening dat hij wel bereid was om werkzaamheden te verrichten, maar dat de aangeboden werkzaamheden niet passend waren.

 

Verwijtbaar handelen

De kantonrechter oordeelt dat de door werkgever aangevoerde feiten en omstandigheden een redelijke grond voor ontbinding opleveren, omdat werknemer zowel geen deskundigenoordeel omtrent de geschiktheid van de aangeboden werkzaamheden heeft aangevraagd als geen deskundigenoordeel omtrent de arbeidsongeschiktheid zelf. Aangezien werknemer dit heeft nagelaten, wordt het oordeel van de bedrijfsarts als juist beschouwd. Werknemer diende dan ook zijn werkzaamheden te hervatten. Door dit te weigeren, wordt het gedrag als verwijtbaar handelen of nalaten beschouwd dat tot  een impasse heeft geleid. Daarnaast valt niet in te zien wat werkgever nog meer had moeten doen om werknemer tot hervatting van zijn werkzaamheden over te laten gaan. Er is dan ook sprake van zodanig verwijtbaar handelen en nalaten van werknemer dat van werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Dit wordt versterkt door het feit dat werknemer ook in het verleden al meerdere malen zijn re-integratieverplichtingen niet was nagekomen.

 

NOVO’s Tip:

Tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer hebben zowel de werkgever als de werknemer verplichtingen omtrent de re-integratie van de werknemer. Indien de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, kan dit leiden tot een loonsanctie en zelfs tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is in dat geval geen transitievergoeding verschuldigd, omdat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Wilt u als werknemer weten wat u dient te doen om te voldoen aan uw re-integratieverplichtingen of wilt u als werkgever weten of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kansrijk is? Bel of mail NOVO Advocaten te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!