nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Gepubliceerd: 04-feb-2020 08:00

Onderstaand bericht is geschreven door Aranka de Voogd en gepubliceerd door SDU Opmaat Arbeidsrecht op 4 februari 2020.

Werkgever en werknemer hebben middels een artikel 96 Rv procedure aan de kantonrechter gevraagd of een eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent is. Voor de berekening van de transitievergoeding moet volgens het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding het loon onder meer vermeerderd worden met de variabele looncomponenten. Niet overeengekomen looncomponenten mogen hierbij niet worden meegenomen. De kantonrechter oordeelt dat het hier een betaling betreft die niet door partijen is overeengekomen en om die reden niet een variabel looncomponent betreft.

 

Feiten

Synbra is onderdeel van de Synbra Group waarvan Gilde Buy Out Fund/ Gilde Investment Managers (hierna: Gilde) in 2006 voor 100% eigenaar is geworden. In 2018 is Synbra verkocht aan de huidige aandeelhouder BEWI Group AB, gevestigd te Zweden (hierna: BEWI).

Werknemer was Managing Director bij Synbra en heeft op 22 juni 2018 een bedrag van € 400.000,-- bruto van Synbra ontvangen.

 

Geschil

Op 29 maart 2019 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst getekend, ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2019. Over de hoogte van de transitievergoeding hebben partijen echter geen overeenstemming bereikt. Werknemer is van mening dat de betaling van het bedrag van € 400.000 een variabel looncomponent is in de zin van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (hierna: Besluit) en de Regeling looncomponenten arbeidsduur (hierna: Regeling), waar Synbra van mening is dat dit niet het geval is.

Zodoende zijn partijen overeengekomen om dit verschil van mening te laten beslechten via een procedure ex art. 96 Rv, waarbij zij vragen of de betaling een variabele looncomponent is in de zin van het Besluit, zodat deze betaling onderdeel zou uitmaken van de berekening van de door Synbra aan werknemer te betalen transitievergoeding.

 

Standpunt Synbra

Volgens Synbra is er sprake van een eenmalige betaling in het kader van de verkoop van de onderneming aan de huidige aandeelhouder BEWI en om die reden dient dit bedrag niet te worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Gilde heeft volgens Synbra besloten dat de leden van het managementteam van Synbra een bedrag zou worden toegekend in het kader van de verkoop van de aandelen Synbra.

De hoogte van het bedrag zou worden vastgesteld aan de hand van prijs die Gilde van BEWI voor de aandelen zou ontvangen, waarbij een (eenzijdig door Gilde opgestelde) staffel zou worden gehanteerd. Ook zijn er geen (individuele) afspraken gemaakt over doelstellingen die behaald moesten worden om in aanmerking te komen voor een deel van de totale som. Gilde heeft vervolgens een som ter beschikking gesteld en deze som is volgens een bepaalde verdeelsleutel door het managementteam zelf aan de leden van het managementteam toegekend.

Nu de betaling van € 400.000,-- niet tussen Synbra en werknemer is overeengekomen en deze niet afhankelijk was van de winst van Synbra, maar uitsluitend aan de prijs de BEWI heeft betaald voor de aandelen, kan dit volgens Synbra dan ook niet als variabel looncomponent in de zin van artikel 3 van het Besluit in combinatie met artikel 5 van de Regeling worden aangemerkt.

 

Standpunt werknemer

Volgens werknemer is de betaling van € 400.000,-- gekoppeld aan de gerealiseerde waarde van de onderneming en hangt deze waarde juist samen met zijn functioneren. Volgens werknemer is wel sprake van een variabel looncomponent.

 

Overwegingen kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat in het Besluit het algemene kader is opgenomen om te kunnen bepalen wat bij de berekening van vergoedingen onder loon moet worden verstaan.

Voor de berekening van de transitievergoeding (art. 7:673 lid 2 BW) moet volgens artikel 3 lid 1 aanhef en sub c van het Besluit het loon onder meer vermeerderd worden met de overeengekomen variabele looncomponenten die verschuldigd waren in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. In de bij het Besluit horende Nota van Toelichting staat dat niet overeengekomen maar wel toegekende variabele looncomponenten, niet mogen worden meegerekend bij het loon.

Welke variabele looncomponenten er zijn staat in artikel 5 van de Regeling. Volgens de Toelichting op de Regeling wordt de hoogte van de variabele looncomponenten bepaald door het functioneren van de werknemer of de resultaten van de onderneming, of een combinatie van beide.

Het staat volgens de kantonrechter vast dat de hoogte van de betaling aan werknemer afhankelijk was van de verkoopopbrengst van de aandelen van Synbra. Werknemer heeft ook aangetoond dat deze verkoopopbrengst afhankelijk was van de resultaten van de onderneming. De kantonrechter komt echter niet toe aan de beantwoording van de vraag of dit niet in een te ver verwijderd verband staat tot elkaar om deze betaling als variabel looncomponent te kwalificeren.

Niet Synbra de werkgever, maar Gilde heeft immers in overleg met Synbra eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld aan Synbra ten behoeve van haar managers. Daarnaast is de uiteindelijke verdeelsleutel door de managers zelf bepaald. Het is dan ook niet vast komen te staan dat aangaande de betaling een overeenkomst tussen partijen is gesloten. Hierdoor is de betaling niet als loon in de zin van het Besluit aan te merken.

Gezien voorstaande is het antwoord van de kantonrechter dat de betaling van € 400.000,-- bruto in 2018 aan werknemer géén overeengekomen variabele looncomponent is en deze betaling geen onderdeel uitmaakt van de berekening van de door Synbra aan werknemer te betalen transitievergoeding.

 

Rechtbank Gelderland 20 december 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:6033 (datum publicatie: 24 januari 2020)

Bron: Opmaat_Arbeidsrecht, nieuwsbericht 2020/0055

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!