nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

Gepubliceerd: 25-feb-2020 08:00

Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag zullen werkgever én werknemer moeten werken aan de re-integratie van werknemer. Daarnaast heeft werknemer tijdens die periode recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. Maar wat nu als de werkgever niets doet aan de re-integratie? Mag een werknemer dan de periode van 104 weken achteroverleunen of dient deze de werkgever hierop aan te spreken? In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland gaat de voorzieningenrechter op deze vraag in.

 

Oproep bedrijfsarts en melding UWV

Werknemer is sinds 1 mei 2015 in dienst van werkgever en op de arbeidsovereenkomst is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (hierna: de cao) van toepassing. In de cao is bepaald dat werknemer in het eerste ziektejaar recht heeft op 100% van het loon en in het tweede ziektejaar 70%.

Op 22 mei 2017 heeft werknemer zich ziek gemeld. Vanaf september/oktober 2017 is werknemer brieven naar werkgever gaan sturen met het verzoek om haar ziekmelding aan het UWV door te geven. Werkgever heeft hier niet op gereageerd. In januari 2018 heeft werkgever toegezegd dat zij werknemer zou aanmelden bij de bedrijfsarts. Na de oproep van de bedrijfsarts te hebben afgewacht heeft werknemer zich in 2019 uiteindelijk zelf ziekgemeld bij het UWV.

In september 2019 heeft het UWV bepaald dat werkgever nog tot 26 november 2020 het loon moet doorbetalen aan werknemer, omdat werkgever niet heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen.

 

Loonvordering

In kort geding vordert werknemer onder andere betaling van nog verschuldigd salaris over de maanden december 2018 t/m oktober 2019 en loondoorbetaling vanaf november 2019. Waarbij zij bij haar vordering uit gaat van 100% loondoorbetaling. In de cao staat namelijk dat als een werknemer in het tweede ziektejaar een aantal uur productieve arbeid en/of re-integratieactiviteiten verricht, 100% van het loon wordt betaald over die uren.

Volgens werknemer is het aan werkgever te wijten dat zij nog niet haar re-integratie is gestart. Als werkgever het namelijk goed had geregeld en werknemer had laten oproepen door de bedrijfsarts en het traject van re-integratie in gang had gezet, had werknemer misschien nu wel weer (deels) kunnen werken en 100% loon over die uren kunnen ontvangen. Volgens werknemer kan het niet zo zijn dat de gevolgen van het nalaten van werkgever bij werknemer worden gelegd. Zodoende heeft zij ook in het tweede ziektejaar recht op doorbetaling van 100% van het loon.

 

Loondoorbetaling 100% of 70% in tweede ziektejaar?

De vraag die de kantonrechter beantwoordt is of werknemer in haar tweede ziektejaar recht heeft op 100% of 70% loondoorbetaling.

De kantonrechter is het met werknemer eens dat zij nog niet aan haar re-integratie heeft kunnen beginnen.

De kantonrechter oordeelt dat werknemer wel een punt heeft dat het feit dat zij nog niet met haar re-integratie heeft kunnen beginnen grotendeels te wijten is aan werkgever. Werkgever had immers een bedrijfsarts moeten inschakelen en de ziekmelding van werknemer tijdig aan het UWV moeten doorgeven. Nu werkgever dit niet heeft gedaan rijst echter de vraag of werknemer daardoor ook recht heeft op doorbetaling van 100% van het loon in plaats van het gebruikelijk percentage van 70% in het tweede ziektejaar.

De kantonrechter oordeelt van niet. Zo is het onduidelijk of werknemer op dit moment al weer (deels) zou kunnen werken en of zij daartoe in staat was vanaf het tweede ziektejaar. Werknemer heeft dit standpunt namelijk op geen enkele manier onderbouwd.

Voorts vindt de kantonrechter dat werknemer zelf ook eerder bij het UWV navraag had kunnen doen, of haar re-integratietraject had kunnen forceren door werkgever – na januari 2018 - al eerder in gebreke te stellen op het punt van haar re-integratie. Werknemer heeft echter vanaf januari 2018 tot de zomer van 2019 stilgezeten, terwijl ze wel al begin 2018 rechtsbijstand had, waardoor volgens de kantonrechter meer van haar mocht worden verwacht. (NB. Van alle brieven die zouden zijn verzonden, heeft werknemer er maar één overgelegd.)

Tot slot laat de kantonrechter bij zijn oordeel meewegen dat werkgever een eenmanszaak betreft met nog slechts één andere werknemer.

Gezien voorgaande overwegingen luidt het (voorlopig) oordeel van de kantonrechter dat werknemer over het tweede ziektejaar (slechts) recht had op 70% van het loon.

 

NOVO’s tip

Zowel werkgever als ook werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Indien een werkgever zijn verplichtingen dan ook niet nakomt, is het aan de werknemer om (aantoonbaar) werkgever hierop te wijzen en zelf actie te ondernemen.

Wilt u meer weten over de Wet Verbetering Poortwachter? Neem dan contact op met NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht, via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!