nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Het loonbegrip

Het loonbegrip

Gepubliceerd: 18-apr-2020 09:41

Het loonbegrip

Op 16 en 17 april jl. hebben de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam uitspraken gedaan over hoe het loonbegrip dient te worden geïnterpreteerd. In drie uitspraken gaven zij nadere duiding over de vraag hoe overwerk berekend dient te worden binnen dit begrip en of afwijking mogelijk is.

Loonbegrip bij ziekte

In de eerste uitspraak van de kantonrechter te Eindhoven werd stilgestaan bij het loonbegrip nadat een werknemer wegens ziekte was uitgevallen en het 70%sloon diende te worden bepaald. Partijen waren hierover verdeeld. Werknemer werkte voorafgaand aan zijn uitval structureel over. Moet dit overwerk dan al dan niet worden meegenomen in het loonbegrip van artikel 7:629 BW (loondoorbetaling tijdens ziekte). De kantonrechter oordeelde dat als werknemer niet door ziekte zou zijn uitgevallen, hij nog immer structureel overwerk zou verrichten en leidt daaruit af dat het structureel overwerk dus meegenomen dient te worden bij de berekening van het loonbegrip. Datzelfde geldt dan – in het verlengde daarvan – voor de berekening van vakantiegeld: werkgever is deze ook verschuldigd over het loongedeelte uit hoofde van overwerk.

Diezelfde dag oordeelde wederom de kantonrechter te Eindhoven dat  een werkgever ook over overwerk vakantiebijslag diende te vergoeden. In dit geval lag het evenwel iets genuanceerder, nu in de toepasselijke cao per 01 januari 2019 een wijziging was doorgevoerd waarin de verrekening van de waarde van een vakantiedag werd aangepast: tijdens vakantie dient ook een deel van de gemiddelde toeslagen over de daaraan voorafgaande periode dient uitbetaald te worden, waarbij voorts – onder voorwaarden, over de periode voor 01 januari 2019 werkgevers een schikkingsvoorstel te dezer zake dienen te doen. Werkgever had dat in casu gedaan door een eenmalige afkoop voor te stellen waarmee werknemer niet akkoord was gegaan Werkgever wenste evenwel geen onderscheid te maken en wil daarom werknemer geen ander voorstel doen, waarna werknemer een procedure start. De kantonrechter oordeelt enerzijds dat er sprake is van een zogenaamde “standaard cao” waarvan afwijking niet is toegestaan. Voorts noemt artikel 7:639 BW dat een werknemer tijdens vakantie recht op loon heeft. Dat in de WML overwerk is uitgesloten van het loonbegrip maakt de dwingendrechtelijke bepaling niet anders en dus dient werkgever over de dagen dat een werknemer vakantie geniet het loon uit te betalen ook over overwerk. Opgemerkt wordt hierbij dat te dezer zake geen onderscheid mag worden gemaakt tussen het recht op loon over wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen.

De derde uitspraak in dit rijtje dateert van een dag later, 17 april 2020, en van de kantonrechter te Rotterdam. In dit geval ging het om een medewerker die structureel overwerk verrichte waarmee de gemiddelde arbeidsduur (fors) boven de 40 uur per week kwam. Naar aanleiding van deze ongewenste bedrijfscultuur heeft werkgever iedereen verboden om nog overwerk te verrichten. Nadien is werknemer wegens ziekte uitgevallen. Werknemer claimt vervolgens uit hoofde van het rechtsvermoeden van arbeidsomvang (artikel 7:610b BW) dat de arbeidsomvang op meer dan 40 uur per week dient te worden gesteld en dus de overwerkuren als structureel onderdeel van zijn loon uitmaken (en daarmee ook tijdens ziekte dienen te worden uitbetaald). Daarbij komt dat ook in de toepasselijk cao overwerk uitdrukkelijk is uitgesloten bij de berekening van het loonbegrip tijdens ziekte Dat maakt dat de kantonrechter te Rottedam de werknemer in deze in het ongelijk stelt.

NOVO’s tip

Het loonbegrip en de berekening van loon, over vakantiedagen of tijdens ziekte, houdt de gemoederen bezig, Het is van belang goed na te gaan wat in de toepasselijke regelingen is opgenomen. Doet een dergelijke discussie zich bij u voor? Kijk dan goed in een eventueel toepasselijke cao en een personeelshandboek. Mocht u meer willen weten, bel of mail naar NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 en per mail op info@novo0advocaten.nl       

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!