Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ketenregeling of nieuwe arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd: 03-jun-2016 08:00

De nieuwe ketenregeling geeft zo nu en dan nog enige verwarring. Naast dat duidelijk moet zijn wat de ketenregeling feitelijk gezien inhoudt, is het ook belangrijk om het doel van de ketenregeling niet uit het oog te verliezen. Het doel van de ketenregeling is namelijk enerzijds flexibiliteit te bieden aan de werkgevers en anderzijds zekerheid aan de werknemers.

Onlangs oordeelde een kantonrechter van de rechtbank Limburg o.a. over het al dan niet zijn ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

De keten

Wat was het geval? Op 1 augustus 2014 is werknemer in dienst getreden bij Stichting Slachtofferhulp. Deze arbeidsovereenkomst eindigde per 31 juli 2015. Op 18 juni 2015 kwamen werknemer en werkgever overeen dat de overeenkomst  aansluitend verlengd zou worden en wel van 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2015. Op 3 september 2015 spraken  partijen af dat werknemer met ingang van 1 september 2015 4 uur per week meer zou gaan  werken én dat werknemer een hogere functie zou gaan vervullen waarbij een hoger salaris hoorde. Op 5 januari 2016, dus nadat de laatste arbeidsovereenkomst eigenlijk al geëindigd was, kwamen partijen overeen dat zij de arbeidsovereenkomst verlengen van 1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 en dat deze zonder voorafgaande opzegging zou eindigen. Werkgever deelde werknemer vervolgens op 4 maart 2016 mee dat de arbeidsovereenkomst inderdaad, zoals overeengekomen, op 31 maart 2016 zou eindigen en niet zou worden verlengd.

De vraag die de kantonrechter in deze behandelt is of er nu een arbeidsovereenkomst voor bepaalde  of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan?

 

Nieuwe arbeidsovereenkomst?

De kantonrechter kijkt voor de beantwoording van deze vraag naar de op 3 september 2015 overeengekomen urenuitbreiding, functiewijziging en salarisverhoging. Was hier sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst? Als dat namelijk niet het geval is, dan betreft de laatste overeenkomst (m.i.v. 1 januari 2016) namelijk de vierde arbeidsovereenkomst in de keten, waardoor er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan, zoals het standpunt van werknemer is.

 

‘Keten’, ‘reeks’ en ‘opvolgen’

De kantonrechter oordeelt dat de woorden ‘keten’, ‘reeks’ en ‘opvolgen’ een lijn in tijd impliceren. Dit zijn van elkaar te onderscheiden eenheden die elkaar naadloos opvolgen of met een onderbreking van maximaal zes maanden. Vervolgens legt de kantonrechter uit dat er van opvolgen in beginsel slechts sprake is als de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanvangt nadat de eerder overeengekomen bepaalde tijd is verstreken. In het geval een wijziging in de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, zonder dat daarbij de einddatum op een later tijdstip wordt gesteld, zal naar de bedoeling van de partijen moeten worden gekeken om te bepalen of er enkel sprake is van een wijziging van de inhoud van de overeenkomst, dan wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst waarbij er een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. Het is immers toegestaan om nadere afspraken te maken en wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden aan te brengen.

Uiteraard neemt de kantonrechter bij de beoordeling hiervan ook de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in ogenschouw. Echter merkt hij wel op dat het feit dat werknemer een zwakkere en afhankelijkere positie bekleedt nog niet maakt dat werkgever werknemer niet mag houden aan de gemaakte afspraken.

 

De kantonrechter stelt voorop dat bij de uitleg van de bedoelingen van partijen uiteraard geen afbreuk mag worden gedaan aan de ongelijkheidscompensatie en de beschermingsgedachte van de ketenregeling.

 

Eindconclusie

Dit alles in ogenschouw genomen oordeelt de kantonrechter dat de afspraken van 3 september 2015 niet als een op zichzelf staande arbeidsovereenkomst kunnen worden beschouwd, maar dat die afspraken de rechten en verplichtingen betreffen aangaande de arbeidsovereenkomst die was aangaan op 18 juni 2015 (1 augustus 2015 t/m 31 december 2015). Die afspraken hebben namelijk betrekking gehad op de arbeidsduur, functie en salaris en niet de duur van de overeenkomst. In de reeds bestaande schakel was dus geen verandering aangebracht en de gemaakte afspraken waren niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid, aldus de kantonrechter. Van ontduiking van de beschermende werking van de wet inzake de ketenregeling of misbruik van recht door werkgever, is naar het oordeel van de kantonrechter dan ook geen sprake.

 

Dit betekent dat de derde overeenkomst tussen partijen de overeenkomst van 1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 betreft. Zodoende is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd op 31 maart 2016 en is er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

 

NOVO’s tip

Er zijn altijd factoren die u aan het twijfelen kunnen brengen. U kunt zowel als werkgever alsook als werknemer twijfelen over de vraag of en hoe de ketenregeling op uw situatie van toepassing is en kunt daardoor  niet zeker of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Wilt u het zeker weten of even sparren? Bel dan met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. U kunt ons telefonisch bereiken op 076-2056040 of mailen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!