Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Bedrijfsongeval en de zorgplicht van werkgever

Gepubliceerd: 10-jun-2016 08:00

In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland werd onlangs door de kantonrechter beoordeeld of werkgever had voldaan aan haar zorgplicht en of zij wel of niet aansprakelijk was voor het ongeval dat haar werkneemster was overkomen.

 

Werkneemster was op 21 juni 2011 in dienst getreden bij Volendammer Schoonmaakbedrijf Succes B.V. als schoonmaakster. Op 30 juni 2011 was werkneemster een ongeval overkomen tijdens het verrichten van haar werkzaamheden, waarna zij als gevolg hiervan was uitgevallen wegens ziekte .

Werkneemster verrichtte haar werkzaamheden in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze werkzaamheden liep zij tegen een glazen wand die naast een transparante deur stond. Werkneemster was in de veronderstelling dat de glazen wand een openstaande deur was en was zodoende tegen die glazen wand aangelopen. Werkgever betwist de toedracht van het ongeval niet en (vanzelfsprekend) was er geen sprake  van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van werkneemster.

Werkneemster heeft werkgever aansprakelijk gesteld voor alle schade die zij had geleden naar aanleiding van het ongeval. Zij stelde daarbij dat werkgever niet had voldaan aan haar zorgplicht. Werkgever was het hier niet mee eens.

 

Zorgplicht werkgever

Het is de zorgplicht van een werkgever dat zij de werkomgeving op zodanige wijze inricht en onderhoudt, alsook dat zij voor het verrichten van arbeid zodanige maatregelen treft en aanwijzingen verstrekt aan haar werkneemster, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werkneemster in de uitoefening van haar werkzaamheden schade lijdt. Doet werkgever dit niet, dan kan zij aansprakelijk zijn voor de schade die werkneemster daardoor lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden, tenzij werkgever kan aantonen dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet en bewuste roekeloosheid van werkneemster.


Arbeidsomstandighedenwet

In de arbeidsomstandighedenwet staat vervolgens een specifieke veiligheidsnorm als het gaat om transparante/lichtdoorlatende wanden van arbeidsplaatsen. Deze dienen namelijk duidelijk gemarkeerd te zijn en van veiligheidsmateriaal te zijn vervaardigd, of op een zodanige wijze aangebracht/afgeschermd te zijn dat  werknemers niet gewond kunnen raken.

 

Aansprakelijkheid werkgever

De kantonrechter was van mening dat werkgever in deze aansprakelijk is. Allereerst had het ongeval van werkneemster  plaatsgevonden tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. De kantonrechter oordeelde dat werkgever wat betreft de locatie van de arbeid dusdanige maatregelen had moeten treffen die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat werkneemster schade zou lijden. Vast stond  dat de wand waar werkneemster tegen aan was gelopen niet was voorzien van een markering in enige vorm.

Het feit dat het ongeval in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam had plaatsgevonden en dat werkgever naar eigen zeggen geen zeggenschap had over dat gebouw en dus ook niet over het aanbrengen van markeringen, werd door de rechtbank niet gevolgd. Werkgever had voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie gemaakt met de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. Daarin werd niets vermeld over de ontbrekende markeringen op de glazen wanden en deuren. Dit had, aldus de kantonrechter  wel een punt van aandacht moeten zijn dat door werkgever met haar opdrachtgever (in deze de Universiteit) had moeten worden besproken en  aangepast had moeten worden. Werkgever wordt op dit punt dan ook in het ongelijk gesteld.

Als tweede verweer had  werkgever aangevoerd  dat werkneemster oplettender had moeten zijn. In dat geval was de glazen wand haar namelijk wel opgevallen en had het ongeval niet plaatsgevonden. Ze werkte immers al anderhalve week op die locatie. De kantonrechter maakte echter direct korte metten met dit argument.

Een werkgever kan maatregelen of aanwijzingen niet achterwege laten, die noodzakelijkerwijs nodig zijn om ongevallen op de arbeidsplaats te voorkomen en dan vervolgens zich op het standpunt stellen dat van een werkneemster verwacht mag worden dat zij de noodzakelijke voorzichtigheid in acht neemt in dergelijke omstandigheden.

Conclusie: Werkgever is in deze aansprakelijk voor de schade van werkneemster, daar zij niet aan haar zorgplicht had voldaan.

 

NOVO’s Tip

Het is natuurlijk verschrikkelijk als er een bedrijfsongeval plaatsvindt. Zowel  werkgever  als werknemer wil  dit uiteraard altijd voorkomen. Wilt u weten of uw werkgever, of u áls werkgever aan haar/uw verplichtingen heeft voldaan? Neem contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialisten in het arbeidsrecht. U kunt ons bellen op 076-2056040 of u kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!