Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Concurrentiebeding van 2 jaar met wereldwijde strekking blijft overeind

Gepubliceerd: 22-jul-2016 08:00

Concurrentiebeding en de WWZ

Met de invoering van de WWZ zijn er met ingang van 01 januari 2015 (zeer) strenge eisen gesteld aan de mogelijkheden voor werkgever om een concurrentiebeding (rechtsgeldig) overeen te komen met haar werknemers.

Zo is een dergelijk beding in beginsel niet toegestaan bij dienstverbanden voor bepaalde tijd, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen waarbij deze afweging zowel ten tijde van het afsluiten van het beding, als bij het einde van het dienstverband ten voordele van de werkgever dient uit te vallen. De rechtspraak blijkt deze motiveringsplicht streng op te pakken want er ligt inmiddels een keur aan uitspraken (zie ook onze website) waarbij gemotiveerde concurrentiebedingen in tijdelijke contracten geen stand houden onder de WWZ.

Des te meer bijzonder is de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 20 juli jl. 

Kort dienstverband, werknemer neemt zelf ontslag

Wat was het geval? Werkgever is een bedrijf in de online marketing branche en bestaat sinds 2011. In 2015 is het bedrijf flink gegroeid van 25 naar 80 werknemers, actief in 10 landen in Europa en in Australië. Werkgever is doende om haar activiteiten ook naar Amerika uit te breiden en blijft nog immer (fors) doorgroeien. Werknemer is sinds 01 april 2014 in dienst en was toen nog maar de 6e werknemer van werkgever. Gelet op de groei van de onderneming en de forse uitbreiding in de markt, zijn partijen op 31 oktober 2015 een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan waarbij werknemer de functie van “head country management” gaat vervullen en waarbij een uitgebreid concurrentiebeding wordt overeengekomen met wereldwijde dekking en voor de duur van 2 jaar. Werknemer heeft gedurende zijn dienstverband bijna € 50.000,= aan bonussen ontvangen.

Desalniettemin, meent werknemer het kunstje van werkgever ook zelf te kunnen en zegt hij bij mail op tegen 01 juni 2016. Zijn plan is om zelf in Azië, waar hij al vergaande gesprekken met een  investeerder voert, een eigen online marketing bedrijf op te zetten, evenzo als werkgever, op het gebied van lead generation. Werkgever reageert teleurgesteld en doet werknemer het voorstel om namens werkgever dit bedrijf op te zetten, waarbij het dienstverband gewoon zal blijven voortbestaan. Werkgever doet eveneens het voorstel om zelf als investeerder voor werknemer op te treden indien werknemer perse voor zichzelf wil beginnen. Op beide verzoeken wordt door de werknemer negatief gereageerd en werknemer start op 24 mei 2016 een eigen vennootschap in Singapore.

De kantonrechter is resoluut en geeft werkgever gelijk!

Werknemer vordert in kort geding primair om schorsing, althans matiging (zowel qua duur als qua reikwijdte) van het beding en subsidiair om een vergoeding voor de duur van het beding. Werknemer geeft daarbij aan dat werkgever nog niet actief is in Azië en werknemer gebruik zal maken van geheel andere lead generation-technieken dan hij bij werkgever gebruikte.

Werkgever voert verweer en vordert een verbod voor werknemer om een eigen onderneming in Azië op te richten en een dwangsom voor overtreding van het tussen partijen geldend concurrentiebeding. Werkgever stelt dat werknemer vanaf de eerste lichting werkzaam was bij werkgever en dus van alle ins en outs op de hoogte was, zeer goed beloond (en dus gewaardeerd) werd door werkgever, op de hoogte was van de wens van werkgever om uit te breiden en voorts niet is ingegaan op de verzoeken van werkgever om zelf dan als investeerder op te treden, zulks terwijl nog geen 8 maanden geleden werknemer zelf uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de alstoen overeengekomen ruime beperking van het concurrentiebeding. Bovendien is het de eigen keus van werknemer geweest om het dienstverband te eindigen. Kantonrechter wijst de vorderingen van werknemer dan ook af zodat het concurrentiebeding in volle omvang van kracht blijft, maar geeft voorts aan dat de kantonrechter evenmin gronden ziet in de tegenvorderingen van werkgever bij gebrek aan spoedeisendheid, zodat ook die vorderingen worden afgewezen.

 

NOVO’S tip

Deze uitspraak laat zien dat goed gemotiveerde en duidelijk onderbouwde concurrentiebedingen óók onder de WWZ nog immer werking kunnen hebben. Het is dan ook van belang om, mocht u voornemens zijn een concurrentiebeding met een van uw medewerkers overeen te komen, u goed te realiseren wat de belangen over en weer zijn en deze zoveel als mogelijk op te nemen in de overeenkomst.

Concurrentiebedingen die al vóór 01 januari 2015 zijn overeengekomen behouden overigens gewoon hun rechtskracht. Let er voorts op dat het raadzaam is om ook bij relatiebedingen een soortgelijke belangenafweging te maken én gemotiveerd vast te leggen. Veelal wordt het relatiebeding immers beschouwd als een vorm van een concurrentiebeding.

Wilt u weten of uw concurrentiebeding stand houdt? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialist in het arbeidsrecht, via de mail: info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!