nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Strafrechtelijke veroordeling is ernstig verwijtbaar handelen van werknemer!

Gepubliceerd: 30-dec-2016 08:00

 

KLM heeft onlangs de rechtbank in Haarlem verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van die werknemer.

 

Noodzakelijke Verklaring van Geen Bezwaar en Schipholpas

Werknemer is sinds 1997 in dienst bij KLM en omdat hij in zijn functie als teamlid Bagage Processen een vertrouwensfunctie heeft, heeft hij een Verklaring van Geen Bezwaar en een Schipholpas nodig.

De Wet veiligheidsonderzoeken bepaalt onder andere dat in geval de Verklaring van Geen Bezwaar wordt ingetrokken, de werkgever de betrokken persoon zo spoedig mogelijk dient te ontheffen uit zijn vertrouwensfunctie.

 

Strafrechtelijke vervolging

Op 12 maart 2013 is werknemer aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van overtreding van bepalingen uit de Opiumwet en het deelnemen aan een criminele organisatie. Middels een brief op 19 maart 2013 heeft KLM werknemer geïnformeerd dat zijn loon wordt stopgezet vanaf 12 maart 2013. Bij brief van 15 mei 2013 laat KLM aan werknemer weten dat aan werknemer gedurende het strafrechtelijke onderzoek geen Schipholpas wordt verstrekt. Op 4 september 2013 is het voorarrest van werknemer opgeheven en op 6 november 2013 laat KLM het volgende aan de advocaat van werknemer weten:

“Het ligt op de weg van werknemer om aan KLM nadere uitleg omtrent zijn gedragingen (handelen dan wel nalaten) te verschaffen, teneinde KLM te overtuigen dat hem geen blaam treft en KLM geen twijfels behoeft te hebben over zijn betrouwbaarheid. … Ik verzoek werknemer dan ook met klem een nadere toelichting te geven. Indien werknemer ook dit weigert, is KLM het vertrouwen in werknemer volledig verloren.”

Op 11 maart 2016 is werknemer strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden vanwege het samen met anderen zich schuldig maken aan meerdere voorbereidingshandelingen voor de invoer van in totaal zeven kilogram cocaïne en deelname aan een organisatie die was gericht op het plegen van misdrijven zoals strafbaar gesteld in de Opiumwet. Werknemer is tegen deze veroordeling in hoger beroep gegaan.

 

Ontbindingsverzoek

KLM heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder andere op grond van ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten van werknemer. Werknemer is namelijk doordat hij zich aan de strafbare feiten schuldig heeft gemaakt, de voor zijn functie noodzakelijk Verklaring van Geen Bezwaar kwijtgeraakt waardoor hij feitelijk niet meer in zijn eigen functie te werk gesteld kan worden. Dit verwijtbaar handelen ligt volgens KLM volledig in de risicosfeer van werknemer en is toerekenbaar verwijtbaar aan werknemer. Werknemer wist of behoorde te weten dat hij zonder Verklaring van Geen Bezwaar en dus een Schipholpas niet zijn functie kan uitvoeren. Daarnaast ligt herplaatsing volgens KLM niet in de rede aangezien werknemer – gezien het verwijtbaar handelen – niet door KLM kan worden herplaatst bij gebrek aan de Verklaring van Geen Bezwaar en de Schipholpas.

Werknemer heeft zich tegen dit verzoek verweerd en verzocht het ontbindingsverzoek van KLM af te wijzen.

 

Ernstig verwijtbaar gedrag?

De kantonrechter acht de feiten waarvoor werknemer strafrechtelijk is veroordeeld op zichzelf al verwijtbaar, maar dit geldt temeer nu deze strafrechtelijke feiten verband houden met de functie van werknemer. De kantonrechter oordeelt dat KLM terecht stelt dat de vertrouwenspositie door werknemer is misbruikt.

Het feit dat werknemer in hoger beroep is gegaan tegen de strafrechtelijke veroordeling maakt dit volgens de kantonrechter niet anders. KLM heeft met het oog op de onschuldpresumptie terecht de strafrechtelijke vervolging afgewacht en is na de veroordeling in eerste aanleg pas overgegaan tot indiening van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht het niet redelijk dat van KLM nog zou worden gevergd dat zij de uitkomst van het hoger beroep (en eventueel cassatie) zouden moeten afwachten. Zeker niet, nu werknemer niet aangeeft op welke gronden hij in hoger beroep verwacht te worden vrijgesproken. Dat er geen loondoorbetalingsverplichting meer is, maakt dit niet anders. Van KLM kan niet worden verwacht dat zij het dienstverband slapend houdt en mogelijk zelfs werknemer weder tewerk dient te stellen.


Herplaatsing?

De herplaatsing van werknemer ligt volgens de kantonrechter niet in de reden nu er sprake is van verwijtbaar handelen van werknemer. Overigens acht de kantonrechter het ook niet aannemelijk dat werknemer nog passende functies zou kunnen verrichten buiten het beveiligde gebied, zonder een Verklaring van Geen Bezwaar en een Schipholpas.

 

Ontbinding

De kantonrechter acht in dit geval de feiten en omstandigheden, zoals door KLM naar voren gebracht, een redelijke grond voor ontbinding op grond van verwijtbaar handelen van werknemer. Daar naar het oordeel van de kantonrechter sprake is van dusdanig ernstig verwijtbaar handelen van werknemer, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en oordeelt hij dat KLM geen transitievergoeding aan werknemer verschuldigd is.

 

 

NOVO’s Tip;
Eerder schreven we al over de onschuldpresumptie die ook in het arbeidsrecht geldt. Dat betekent dat een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen op grond van de strafrechtelijke vervolging van een werknemer in beginsel niet zal slagen. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval kan dit dus in sommige gevallen wél leiden tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wilt u als werkgever weten wat de mogelijkheden zijn als een van uw werknemers strafrechtelijk wordt vervolgd? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. U kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!