Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Niet tijdig scholen van werkneemster levert ernstig verwijtbaar handelen van werkgever op

Gepubliceerd: 25-jul-2016 08:00

Onderstaand bericht is geschreven door Aranka de Voogd en gepubliceerd door SDU Opmaat Arbeidsrecht op 25 juli 2016.

De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden op grond van de h-grond, omdat de werknemer niet meer kan voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verrichten van de werkzaamheden. De werkgever heeft naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld, omdat de werkgever in grove mate zijn scholingsverplichtingen heeft geschonden. De kantonrechter bepaalt dat naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding aan werkneemster moet worden betaald.

Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
Bij het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren dat 1 april 2014 in werking is getreden, is bepaald dat een ieder die (in)direct taken van een bewindvoerder uitoefent ten minste een MBO-4 diploma moet bezitten. Daarnaast is in dit Besluit bepaald dat de bewindvoerder zorg draagt voor jaarlijkse functioneringsgesprekken met zijn werknemers die (in)direct de taken van de bewindvoerder uitvoert, en de schriftelijke vastlegging hiervan. Voorts moeten die werknemers ook jaarlijks in staat worden gesteld om een bijscholings- of trainingsactiviteit te volgen. Er is in het Besluit tot 1 april 2016 de mogelijkheid geboden om aan de kwaliteitseis (in het bezit zijn van een MBO-4 diploma) te voldoen.

Feiten
Werkgever houdt zich bezig met bewindvoering, curatele en schuldhulpverlening en is een eenmanszaak. Werkneemster is op 13 januari 2003 in dienst getreden bij werkgever. Zij is administratief medewerkster en voert de laatste drie jaar werkzaamheden uit die (in)direct zien op bewindvoerderstaken. Werkgever informeert in augustus en oktober 2014 naar de status en kosten van verschillende opleidingen. In mei 2015 informeert werkgever tijdens een personeelsbijeenkomst het personeel dat zij de mogelijkheid krijgen aangeboden om een door werkgever betaalde opleiding te volgen om zo te voldoen aan het Besluit.
Per email stelt werkgever op 13 juli 2015 alle werknemers in kennis van de start van een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties), waarbij 10 certificaten verkregen kunnen worden die omgezet worden in een MBO-4 diploma. In januari 2016 ontvangt werkgever bericht dat de termijn waarbinnen aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan verlengd wordt tot 1 juli 2016 mits er een reële kans is op het behalen van het MBO-4 diploma. Werkgever wordt er voorts op geattendeerd dat, wanneer niet aan de diploma-eisen wordt voldaan, werkgever er rekening mee dient te houden dat hij uit alle dossiers wordt ontslagen.

Eind januari 2016 schakelt werkgever een HRM-adviseur in om te onderzoeken op welke wijze werkneemster (heeft vier van de tien EVC-certificaten in haar bezit) een erkend MBO-4 diploma kan behalen, zodat zij aan de kwaliteitseisen van het Besluit kan voldoen. De HRM-adviseur stelt in zijn verslag van mei 2016 dat de werkneemster niet voor 1 juli 2016 haar MBO-4 diploma kan halen en dat zij pas in september 2016 aan een MBO-4 opleiding kan gaan beginnen voor de periode van één of twee jaar.

Ontbindingsverzoek
Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de h-grond en stelt dat er geen reële mogelijkheid is dat werkneemster voor 1 april of 1 juli 2016 aan de eisen van het Besluit kan voldoen. Daar de werkzaamheden van werkneemster (in)direct zien op bewindvoerderstaken, mag werkgever werkneemster haar werkzaamheden niet meer laten verrichten. Ook zijn er volgens werkgever geen passende werkzaamheden voor werkneemster, die niet (in)direct zien op bewindvoerderstaken, waardoor er ook geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Verweer en tegenverzoek
Werkneemster verweert zich en stelt dat de verzochte ontbinding moet worden afgewezen. Werkgever is te laat gestart met het scholingstraject van werkneemster om haar MBO-4 diploma te behalen. Deze nalatigheid mag volgens werkneemster niet op haar worden afgewenteld. Daarnaast is werkneemster van mening dat er wel herplaatsingsmogelijkheden zijn bij werkgever. Zo zijn er twee stagiaires werkzaam bij werkgever die werkzaamheden uitvoeren die niet in(direct) zien op bewindvoerderstaken.

Werkneemster verzoekt naast de transitievergoeding een billijke vergoeding vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. Werkgever heeft zijn taak als goed werkgever veronachtzaamd door jarenlang niets aan de scholing of opleiding van werkneemster te doen.

Beoordeling kantonrechter
H-grond
Vast staat dat werkneemster niet beschikt over een MBO-4 diploma en deze ook niet binnen afzienbare tijd zal verkrijgen. Werkneemster kan derhalve niet tijdig voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen van het Besluit. Dat brengt met zich mee dat werkgever werkneemster de overeengekomen werkzaamheden na 1 april 2016 niet meer kan laten verrichten. Zou werkgever dat namelijk wel doen, dan wordt werkgever uit alle dossiers ontslagen als curator en beschermingsbewindvoerder, wat feitelijk het einde van de onderneming zou betekenen.
Dit kan naar het oordeel van de kantonrechter redelijkerwijs niet van werkgever worden gevergd en om die reden is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd.

Herplaatsing 
Ter zake het herplaatsingsverweer van werkneemster, merkt de kantonrechter op dat werkgever heeft aangetoond dat de stagiaires wel voldoen aan de eis van een MBO-4 diploma en dat niet is gebleken dat zij werkzaamheden verrichten die werkneemster ook zou kunnen doen. Overige werkzaamheden en of functies zijn volgens de kantonrechter niet voorhanden bij werkgever. Zodoende is er geen mogelijkheid tot herplaatsing.

Billijke vergoeding
Werkgever heeft als goed werkgever een scholingsverplichting ten aanzien van werkneemster (artikel 7:611a BW en vóór 1 juli 2015 artikel 7:611 BW), die ook voortvloeit uit het Besluit. Werkgever kon ook al geruime tijd voor 31 januari 2014 (publicatie Besluit) weten van de kwaliteitseisen van het Besluit en welke termijn hiervoor gesteld was, alsook had werkgever zich hier meermalen in de tussenliggende periode van kunnen vergewissen. Niet eerder dan juli 2015 is echter pas een aanvang met het EVC-traject gemaakt, wat overigens niet leidde tot de daadwerkelijk benodigde scholing. Pas in januari 2016 heeft werkgever laten onderzoeken hoe werkneemster een MBO-4 opleiding zou kunnen behalen. Werkgever heeft voorts, door het niet tijdig en onvolledig informeren van werkneemster zelf over de gevolgen van het Besluit, werkneemster het initiatief om zelf een MBO-4 diploma te behalen ontnomen.

De kantonrechter oordeelt dat dit een grove schending van de scholingsverplichting is die werkgever heeft en dat hierdoor werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat een billijke vergoeding (artikel 7:671b lid 8, onderdeel c BW) dient te worden toegekend. 

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en veroordeelt de werkgever tot betaling van de transitievergoeding en tot een billijke vergoeding van € 21.000,--.

Kantonrechter Alkmaar 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5444

Bron: Opmaat_Arbeidsrecht, nieuwsbericht 2016/412

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!