nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Wanneer houdt een concurrentiebeding stand?

Gepubliceerd: 15-feb-2017 08:00

1000 euro boete per dag

Twee ex-medewerkers van FMT gaan in het voorjaar van 2013 (nadat zij zelf bij FMT hun arbeidsovereenkomsten hadden opgezegd) aan de slag bij Doc-Work, een voormalig zusterbedrijf van FMT. Zij hadden beiden bij FMT een arbeidsovereenkomst getekend waarin een concurrentiebeding was opgenomen. Overtreding van het concurrentiebeding zou leiden tot een boete van 5000 euro per overtreding en 1000 euro voor iedere dag dat deze overtreding voort zou duren.

In eerste aanleg was de rechtbank van oordeel dat er geen sprake was van directe concurrentie tussen FMT en Doc-Work en oordeelde de rechtbank dat het concurrentiebeding dus niet van toepassing was. FMT is hiertegen in hoger beroep gegaan. In hoger beroep ging het om de vraag of de ondernemingen direct concurreren met elkaar en zo ja, hoe hoog de boete uit hoofde van het concurrentiebeding in dat geval zou moeten zijn.

Activiteiten van de onderneming

Beide ondernemingen vallen onder de vastgoedbranche. FMT houdt zich bezig met beheer en transformatie van tijdelijk leegstaand onroerend goed, daar waar Doc-Work zich bezig houdt met voor langere tijd -maar wel flexibel- verhuren van kantoorruimte werkplekken en vergaderzalen tegen commerciële prijzen waarbij rendement wordt gemaakt voor de eigenaar van het onroerend goed.

FMT voert aan dat de twee bedrijven in dezelfde vijver vissen, zowel voor potentiele gebruikers als voor de eigenaren van leegstaand vastgoed. Tevens komt zij met voorbeelden waarmee zij aantoont dat zij zich naast leegstandsbeheer ook richt op commerciële verhuur van werk- en kantoorruimte.

De ex-medewerkers voeren aan dat deze activiteiten ten tijde van de arbeidsovereenkomst niet aan de orde waren. Volgens de ex-medewerkers waren de activiteiten van de twee ondernemingen in het verleden expres verdeeld. Dat FMT nu wel panden verhuurt tegen commerciële prijzen, zou betekenen dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken op de ex-werknemers en daarom al niet van toepassing zou zijn.

Oordeel

Volgens het Hof gaat het erom of beide ondernemingen op dezelfde markt dezelfde of in ieder geval gelijkwaardige producten of diensten aanbieden. Nu FMT heeft kunnen bewijzen dat zij ten tijde van het dienstverband van de ex-medewerkers ook projecten had lopen voor commerciële verhuur van kantoorruimte, kan er worden gesproken van een concurrent. Het concurrentiebeding is derhalve van toepassing op de werkzaamheden van de ex-medewerkers van FMT bij Doc-Work.

Matiging van de boete

Nu vast is gesteld dat ex-werknemers in strijd met het concurrentiebeding hebben gehandeld, is de vraag hoe hoog de boete moet zijn. Volgens de berekening van FMT zou dat neerkomen op 364.000 euro voor ex-medewerker 1 en 339.000 euro voor ex-medewerker 2.

De rechter kan deze boetes matigen als hij van oordeel is dat het in stand houden van de boete tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat zal leiden. Daarbij let hij op de verhouding tussen de werkelijk geleden schade en de hoogte van de boete. Maar ook de aard van de overeenkomst, inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen spelen een rol.

Ten aanzien van de hoogte van de boete komt het Hof tot de volgende overwegingen: Doc-Work concurreert met een beperkt deel van de activiteiten van FMT, maar niet met haar kernactiviteit. FMT was al 8 maanden bekend met de werkzaamheden van de ex-medewerkers bij Doc-Work, toen zij hen voor het eerst waarschuwde voor het concurrentiebeding. Niet is gebleken dat FMT schade heeft geleden door de werkzaamheden van de ex-medewerkers bij Doc-Work. Op basis van deze informatie matigt het Hof de boete naar 15.000 euro per persoon.

NOVO’s tip

Zoals je hebt gelezen kan het ondertekenen van een concurrentiebeding grote gevolgen hebben. Zorg dat je als werknemer op de hoogte bent van deze gevolgen voordat je bij een soortgelijke onderneming gaat werken en als werkgever dat je voldoet aan de criteria die in de wet zijn gesteld en inmiddels in de rechtspraak zijn ontwikkeld maar ook of jouw aanstaande werknemer wel bij jou mág komen werken.

Wil je weten wanneer je een concurrentiebeding mag overeenkomen met je werknemer? Of in welke gevallen jij als werknemer in strijd met een concurrentiebeding handelt? Neem vrijblijvend contact op met NOVO advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-2056040 - of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!