Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Werknemer geeft geen gehoor aan verzoek werkgever – ontbinding overeenkomst

Gepubliceerd: 21-mrt-2017 08:00

Dat werknemers niet altijd even goed gehoor geven aan een verzoek van een werkgever komt voor. Hoe een werkgever hier mee omgaat is dan cruciaal voor een rechter om te bepalen of de arbeidsovereenkomst al dan niet om deze reden ontbonden kan worden.

Afgelopen week verscheen er een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarbij een werkgever te maken had met een werknemer die zich niet aan de verzuimregels hield en structureel geen gehoor gaf aan de uitdrukkelijke verzoeken van werkgever om informatieverstrekking.

 

Verzuimregels voor ziekmeldingen vanuit het buitenland

Werknemer is sinds 2002 in dienst bij werkgever en heeft zich sinds hij in dienst is bij werkgever al meerdere malen niet gehouden aan de voor hem geldende voorschriften in het geval van ziekmelding vanuit het buitenland. Door de jaren heen is deze werknemer hier inmiddels 4 keer schriftelijk op aangesproken door werkgever.

In 2016 krijgt werknemer onbetaald verlof voor een vakantie die hij in het najaar van 2016 had genoten, omdat hij onvoldoende opgebouwde vakantiedagen had. Werknemer gaat akkoord met de voorwaarden van dit onbetaald verlof. Drie dagen voordat werknemer weer aan de slag moet, meldt hij zich vanuit het buitenland telefonisch ziek en geeft daarbij aan dat het voor hem niet mogelijk is om terug naar Nederland te reizen, vanwege zijn toestand.

Naar aanleiding van deze ziekmelding stuurt werkgever een mail naar werknemer met de mededeling dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd omdat werknemer zich niet aan de geldende voorschriften heeft gehouden voor een ziekmelding vanuit het buitenland. Daarnaast herhaalt werkgever de afspraken die met werknemer zijn gemaakt omtrent ziekmeldingen.

 

Wijzen op verplichtingen en gevolgen

Werknemer houdt zich echter niet aan deze afspraken en werkgever benadert werknemer wederom meerdere malen met het verzoek gehoor te geven aan de verzoeken van werkgever. In deze correspondentie wijst werkgever werknemer continue op zijn verplichtingen uit hoofde van het verzuimreglement en ook wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van deze verplichtingen. 

 

Terug in Nederland en weer aan de slag

Uiteindelijk komt werknemer ruim anderhalve maand later weer terug naar Nederland. Hij bezoekt de bedrijfsarts en deze constateert dat er sprake was van een acuut medisch probleem waarvoor werknemer in het buitenland in het ziekenhuis was opgenomen.

Werknemer zou volgens de bedrijfsarts inmiddels wel weer in staat zijn om direct weer aan de slag te gaan.

 

 

Deskundigenoordeel UWV

Werknemer is echter een andere mening toegedaan. Naar aanleiding van dit standpunt van werknemer vraagt werkgever direct een deskundigenoordeel aan. Werknemer verschijnt echter niet op de afspraak met de verzekeringsarts van het UWV in januari (2017).

Vanaf het moment dat de bedrijfsarts werknemer weer geschikt achtte zijn werkzaamheden te verrichten heeft werknemer niet meer gewerkt cq. gere-integreerd.

Ook werknemer heeft een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV en is eind februari (2017) verschenen bij de verzekeringsarts van het UWV. Uit dit laatste deskundigenoordeel blijkt dat werknemer – anders dan de bedrijfsarts had geoordeeld - zijn werkzaamheden niet kon hervatten bij terugkomst.

 

Ontbindingsverzoek

Werkgever had echter begin februari genoeg van de houding van werknemer en heeft een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend onder andere op grond van ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten van werknemer. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer inderdaad ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door zich continue niet te houden aan het verzuimreglement en de meerdere verzoeken van werkgever. Daarnaast is werknemer in het verleden ook al meerdere malen op het verzuimreglement gewezen door werkgever. Aan het deskundigenoordeel hecht de kantonrechter niet veel waarde toe, omdat werkgever daarin niet is gehoord door het UWV.

De arbeidsovereenkomst wordt op basis van het gebeurde op de kortst mogelijke termijn ontbonden door de kantonrechter.

 

Addertje

Alhoewel de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en werknemer feitelijk niet meer heeft gewerkt, is werkgever hem wel loon verschuldigd over een bepaalde periode. Werknemer heeft namelijk uiteindelijk wel gehoor gegeven aan de verzoeken van werkgever door zich te melden bij de bedrijfsarts. Daardoor heeft hij met terugwerkende kracht recht op loon over de periode vanaf het moment dat zijn onbetaald verlof afliep tot aan het moment dat hij zich meldde bij de bedrijfsarts.

Over de periode van het moment dat hij volgens de bedrijfsarts weer kon werken tot aan het moment van ontbinding ontvangt werknemer geen loon.

 

NOVO’s tip

In dit geval heeft werkgever goed gehandeld door duidelijk te communiceren met werknemer over wat van werknemer verwacht wordt en wat de gevolgen zijn als hij niet aan de verwachtingen voldoet. Wilt u als werkgever of werknemer weten of u correct communiceert in een dergelijke situatie en of u de juiste stappen onderneemt? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@novo-advocaten.nl of u kunt bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!