Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Kleine werkgever en transitievergoeding

Gepubliceerd: 27-mrt-2017 08:00

Het UWV kan een kleine werkgever ontheffen van het betalen van een volledige transitievergoeding indien zij is aan te merken als een ‘kleine’ onderneming (de zogeheten “Overbruggingsregeling Tranisitievergoeding voor kleine werkgevers”. De voorwaarden hiervoor zijn dat

1) het ontslag moet zijn gegeven vanwege bedrijfseconomische redenen;

2) het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft;

3) en dat de onderneming gedurende drie boekjaren verlies heeft geleden.

Als aan deze drie criteria is voldaan wordt voor de berekening van de transitievergoeding de duur van het dienstverband van de werknemer vòòr 1 mei 2013 niet meegenomen. Dat kan enorm schelen in de uiteindelijke hoogte van de verschuldigde vergoeding.

Sluwe werkgever

De situatie is als volgt. Werknemer is al meer dan tien jaar in dienst bij werkgever. In 2015 besluit werkgever een ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Hierbij heeft hij een beroep gedaan op de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers. Het UWV verleent de ontslagvergunning maar verklaard dat werkgever niet voldoet aan de eisen voor de Overbruggingsregeling aangezien zij geen negatief bedrijfsresultaat had over het boekjaar 2012. Werkgever moet immers een verlies hebben geleden over de boekjaren 2012, 2013 en 2014.

Werkgever besluit hierop niet in het jaar 2015 de arbeidsovereenkomst op te zeggen, maar in het jaar 2016 waardoor de boekjaren die bekeken worden voor het de Overbruggingsregeling 2013, 2014 en 2015 worden. Werkgever kan aantonen dat hij verlies heeft geleden in deze jaren.

In de correspondentie met werknemer geeft hij aan dat er een transitievergoeding zal worden betaald “conform het gestelde in het BW en in de Regeling van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ontslagregeling)”. Werkgever betaalt uiteindelijk slechts een transitievergoeding conform de Overbruggingsregeling, waarop werknemer naar de kantonrechter stapt.

Goed werkgeverschap

De kantonrechter is van oordeel dat goed werkgeverschap ook betekent dat de werkgever wat betreft de hoogte en de toekenning van de tranisitievergoeding de werknemer goed moet informeren. De aan werknemer toegekende transitievergoeding in 2016 is immers significant lager dan de transitievergoeding waarop hij aanspraak had kunnen maken indien hij in 2015 zou zijn ontslagen(€ 2.475 in 2016 tegenover € 8.168 in 2016).

Werkgever is het hier niet mee eens en besluit in hoger beroep te gaan bij het Hof. Het Hof acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat werkgever zich beroept op de Overbruggingsregeling. Daarbij weegt zij zwaar aan het feit dat werkgever opzettelijk de arbeidsovereenkomst tegen een langere opzegtermijn heeft willen doen eindigen met het enkele doel om werknemer een lagere transitievergoeding te moeten betalen. Het beroep van werkgever wordt ongegrond verklaard. Werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van een transitievergoeding van € 8.168 en de proceskosten.

NOVO’s tip

Goed werkgeverschap is een ruim begrip dat in veel arbeidszaken aan bod komt. Zorg dat de communicatie met je werknemer eerlijk en duidelijk is. In bovenstaande zaak trok de sluwe werkgever aan het kortste eind en werden zijn acties op grond van het beginsel van goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid niet goedgekeurd en zijn hoger beroep ongegrond verklaard.

Heb je een vraag over de Overbruggingsregeling of over de transitievergoeding? Neem vrijblijvend contact op met NOVO advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. Je kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!