Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Vakantieuren bij ziekte

Gepubliceerd: 19-mei-2017 08:00

Gaat de opbouw van je vakantieuren gewoon door als je ziek bent? De kantonrechter in Limburg deed daar begin april van dit jaar uitspraak over.

Uitkering

Werknemer in deze zaak is in augustus 2009 in dienst getreden bij werkgever als sociotherapeut. In april 2013 raakt zij volledig arbeidsongeschikt. Werkneemster krijgt in april 2015 een WGA-uitkering toegekend. Haar ziekte duurt voort en werkgever krijgt in juni 2016 toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst te beëindigen per augustus 2016 op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkneemster eist in deze zaak dat de opzegging wordt vernietigd en dat de arbeidsovereenkomst zal worden hervat. Indien de rechter hier niet in mee zou gaan wil zij een billijke vergoeding, een transitievergoeding en uitbetaling van de vakantieuren.

De rechter stelt vast dat er geen sprake is van het ontbreken van een redelijke grond voor ontslag. Herstel van de dienstbetrekking is daarom niet mogelijk. Het verzoek met betrekking tot de billijke vergoeding is naar het oordeel van de rechter niet voldoende onderbouwd en wordt derhalve afgewezen.

Vakantieuren   

Met betrekking tot de vakantieuren twisten partijen over de periode waarover deze moeten worden berekend. Werkgever gaat uit van de periode vanaf indiensttreding, augustus 2009, tot het moment dat werkneemster de WGA-uitkering toegekend heeft gekregen, april 2015. Werkneemster gaat uit van de periode vanaf haar indiensttreding, augustus 2009, tot einde dienstverband, augustus 2016. Werkneemster onderbouwt dit standpunt aan de hand van de bepaling uit de CAO die over vakantieuren gaan en waarin het volgende is opgenomen “voor elk kalendermaand waarin de werknemer in dienst is of zal zijn” en opzichte van de wettelijke tekst waarin vermeld staat “gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad”. Vakantieuren worden hier uitdrukkelijk gekoppeld aan het recht op loon.  Dat zou dan een ruimere interpretatie kunnen zijn; een aanzienlijk verschil waar de rechter uitspraak over zal moeten doen. De rechter gaat niet mee met de ruime interpretatie van de CAO en stelt vast dat de loonbetalingsverplichting ophield in april 2015.

Vervaltermijn

In principe vervallen wettelijke (het minimum) vakantieuren een half jaar na het eind van het kalenderjaar. Met andere woorden: als je in januari 2017 in dienst treedt, zullen je vakantieuren per 01 juli 2018 vervallen. Hier is echter een uitzondering op indien je redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de vakantieuren op te nemen. Dan geldt er een termijn van vijf jaar. Dit laatste was van toepassing op werkneemster. De rechter gaat er daarom dan ook vanuit dat de vakantieuren van de jaren 2013 en 2014 niet vervallenzijn.

NOVO’s tip

Naast de verplichte wettelijke vakantieuren kun je als werkgever zijnde ook niet-verplichte, bovenwettelijke vakantieuren overeenkomen. Voor deze bovenwettelijke vakantieuren geldt een standaard verjaringstermijn van vijf jaar. Uitbetaling tijdens het dienstverband van deze bovenwettelijke vakantieuren is – anders dan bij de wettelijke vakantieuren- wel mogelijk. Je werkgever mag je nooit verplichten tot het laten uitbetalen van je vakantieuren.

De zomervakanties komen eraan en dat betekent weer vakantiedagen opnemen! Zorg als werkgever dat je alles goed registreert. Heb je nog een vraag over de opbouw van vakantieuren? NOVO Advocaten te Breda is óók op de mooiste zomerdagen gewoon bereikbaar via telefoonnummer 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!