Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Het bewijs van frauduleus handelen op de werkvloer

Het bewijs van frauduleus handelen op de werkvloer

Gepubliceerd: 28-jul-2017 08:00

Een werknemer ICT bij een GGZ instelling maakte het wel ietwat te bont: zijn frauduleuze handelen werd door het gerechtshof te Den Haag afgestraft met een veroordeling tot betaling van een schadevergoeding van ruim € 400.000, vermeerderd met de bedrijfsrecherchekosten van bijna een ton én advocaatkosten van een even hoog bedrag.

 

 

Werknemer fraudeert

Wat was het geval? Werknemer was verantwoordelijk voor de inkoop van ICT-diensten en daaraan gerelateerde zaken voor de GGZ. GGZ verdacht hem van fraude waarop hij op non-actief is gesteld en er bedrijfsrecherche heeft plaatsgevonden. De resultaten daarvan leidden ertoe dat GGZ werknemer op staande voet heeft ontslagen op 27 april 2011. De kantonrechter heeft bij beschikking d.d. 8 september 2011 de arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog zou bestaan, ontbonden zonder toekenning van enige vergoeding. 

Uit de rapportage van Hoffman bedrijfsrecherche blijkt naar het oordeel van de kantonrechter afdoende dat werknemer nauw heeft samengewerkt met een derde en stelselmatig heeft samengespannen teneinde GGZ onrechtmatig te benadelen, waarbij het om een groot aantal transacties gaat. De kantonrechter heeft voor wat betreft de hoogte van de schade de zaak doorverwezen naar een schadestaatprocedure en de kosten van Hoffman toegewezen, zijnde bijna € 100.000,=.

 

Omvang van de schade

Werknemer is in beroep hiertegen gegaan en stelt dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen; het feit dat werknemer in twee concrete gevallen veroordeeld is, betekent – naar de smaak van werknemer- nog niet dat hij op grote schaal gefraudeerd zou hebben.

Het Gerechtshof oordeelt dat vaststaat dat werknemer de derde nauw kent en er een vriendschappelijke relatie tussen beide is. Voorts staat vast dat de eenmanszaak van werknemer nauw samenwerkte met de eenmanszaak van de derde waarbij de eenmanszaak van werknemer facturen stuurde aan de eenmanszaak van de derde, terwijl deze derde vervolgens facturen aan GGZ stuurde. Vast staat dat hier een (forse) winstmarge op zat voor werknemer. Het feit voorts dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat het gegeven ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, impliceert al dat er onrechtmatig gehandeld is door werknemer. De omvang van dit onrechtmatig handelen is daarmee evenwel nog niet gegeven.

Blijkens de rapportage van Hoffman Bedrijfsrecherche, het onderzoek in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en een daarin nader genoemd bewijs, neemt het Gerechtshof aan dat er sprake is van stelselmatig samenspannen om GGZ onrechtmatig te benadelen. Het Gerechtshof neemt evenwel geen genoegen met de (te kort door de bocht gedane) redenatie van de kantonrechter dat alsdan álle door Hoffman genoemde facturen als onrechtmatig dienen te worden beschouwd en geeft aan dat GGZ nader bewijs dient te leveren van de onderbouwing van haar vordering.

Hoewel dus wel al geoordeeld wordt dat werknemer onrechtmatig gehandeld heeft én dat daaruit schade is voortgevloeid, dient werkgever toch nog eens terug zijn huiswerk te doen en onderbouwd aan te geven per factuur wat hier onrechtmatig in is en wat de schade daarvan zal zijn.

 

NOVO’s Tip:

GGZ heeft hierin heel veel gedaan; zelf onderzoek laten verrichten en bewijs aangeleverd aan de hand van het strafrechtelijk onderzoek. Evenwel oordeelt het Gerechtshof dat dit toch nog onvoldoende is en moet GGZ haar huiswerk opnieuw doen. Het is van belang dat je als werkgever zijnde tijdig signaleert en acties onderneemt voordat je over gaat tot het inzetten van het verstrekkende middel van ontslag op staande voet. GGZ heeft dit in deze casus keurig “by the book” gedaan. Evenwel heeft zij nagelaten de schade te concretiseren. Dat is altijd van belang bij het verzoeken van schadevergoeding. Wil je hier meer over weten of twijfel je of er voldoende gedaan is om iemand op staande voet te ontslaan? Neem dan contact met ons op: NOVO Advocaten, specialist in Arbeidsrecht. We zijn – ook in de vakantie – bereikbaar op telefoonnummer 076-2056040 en per mail op info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!