Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Eigen werk in de baas zijn tijd?

Eigen werk in de baas zijn tijd?

Gepubliceerd: 10-aug-2018 08:00

Twee uitspraken deze keer, en beide gaan ze over de vraag of het al dan niet is toegestaan om onder werktijd werk voor je eigen onderneming te verrichten. Helaas voor de rechtszekerheid werd er twee keer verschillend geoordeeld. Maar wel kunnen er summiere richtlijnen worden uitgehaald.

Gelden laten uitkeren op eigen naam

De uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden dateert al van eind vorig jaar. Een werknemer, in dienst van een school voor voortgezet onderwijs, bekleedde aldaar de functie van Hoofd Frontoffice. In deze functie was hij belast met de coördinatie en verhuur van ruimtes. Werknemer wordt verweten een ruimte van de school te hebben verhuurd aan een derde zonder toestemming van de school en de opbrengst voor zichzelf heeft gehouden. Daarnaast is gebleken – aldus de school – dat werknemer een factuur voor schoonmaakwerkzaamheden van € 700 aan zichzelf heeft laten betalen, terwijl hij daar ook overuren voor heeft doorbelast aan de school.

Privé mails beantwoorden onder werktijd

Werknemer zou bovendien diverse e-mails tijdens werktijd hebben beantwoord die zagen op zijn eigen onderneming en ook nog eens – tegen de bepalingen van de toepasselijke cao in – deze nevenwerkzaamheden niet hebben gemeld bij de school. De school verzoekt dan ook om ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen.

Tegenstrijdige regels werken in het voordeel van werknemer

Werknemer verweert zich stellig. Hij erkent facturen aan hemzelf uitbetaald te hebben gekregen, maar geeft aan dat dit gebruikelijk en in overleg met de voorgaande directie is geweest. De overuren zagen op andere werkzaamheden dan de uitbetaling van de schoonmaakkosten en er was slechts een enkele keer een email beantwoord, zulks terwijl de nevenwerkzaamheden géén schade berokkenen aan de school of overlapping hebben met de werkzaamheden van werknemer bij de school. Bovendien had de school geen recht om zijn mails te lezen en had hij daarvoor eerst gehoord moeten worden.

De rechtbank oordeelt dat het beleid van de school aanvankelijk onduidelijk was en voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ter zake de nieuw ingevoerde regels (die wél duidelijk waren) is onvoldoende vast komen staan dat voor werknemer duidelijk was wanneer deze dienden te gelden, zodat de incidenten aangaande het declareren niet aan werknemer verweten kunnen worden.

Nevenwerk is niet schadelijk voor activiteiten uit hoofde van dienstverband

De nevenwerkzaamheden hadden – zo oordeelt de rechter – wel moeten worden gemeld blijkens de toepasselijke cao, maar uit de interne regels van de school wordt daar een aanvulling op gedaan dat dit slechts dan behoeft te geschieden als er raakvlakken met de activiteiten van de werknemer binnen zijn functie op school zouden zijn. Dat was hier niet aan de orde. Wederom vangt de school in deze dan ook bot, omdat de regels waar zij aan refereert niet eenduidig zijn, welke onduidelijkheid ten gunste van de werknemer wordt uitgelegd. Ook het beantwoorden van e-mails onder werktijd wordt niet als verwijtbaar handelen bestempeld door de rechter. Blijkens het interne reglement van de school is daar het volgende over opgenomen: Als er vermoeden bestaat dat iemand in strijd met dit reglement handelt, kan de schoolleiding kennisnemen van de inhoud van de e-mail van een leerling, personeelslid of vrijwilliger. Dit echter pas nadat de betrokkene is gehoord en in kennis is gesteld van het controleren van zijn e-mail". De school heeft nagelaten éérst werknemer te contacten en heeft met deze handelswijze dan ook zelf haar eigen reglement geschonden, zulks terwijl het sporadisch lezen en beantwoorden van privé mail geen verwijtbaar handelen oplevert. Dit geldt temeer nu over het lezen en beantwoorden van privémail géén beleid was.

Nieuw nevenwerk niet gemeld

Wat zegt de Rotterdamse rechter dan medio dit jaar? Daar verzocht een werkgever om ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen, te weten het ontvangen van drugs onder werktijd, subsidiair wegens een ernstig verstoorde arbeidsrelatie nu werknemer andere nevenactiviteiten was gaan ontplooien zonder toestemming en deze bovendien de werkzaamheden van werknemer bij werkgever zouden schaden.

Drugs? Of toch niet?

Een medewerker van een casino ontving een klein “mysterieus” zakje van een klant tijdens werktijd. Werknemer stelt dat dit een “sample” rozemarijn was voor zijn webshop, maar werkgever gaat ervan uit dat dit drugs was. De rechter gaat prompt mee in de aanname van werkgever, omdat de beelden een zenuwachtige werknemer laten zien waarbij het lijkt op het verbloemen van een “illegale transactie” en voorts de website en Facebook-uitdraaien van de website niet (expliciet) de verkoop van rozemarijn noemen. Werknemer wordt toegelaten bewijs in te brengen waaruit zou blijken dat het géén drugs zou zijn. Het feit dat het voorhanden hebben van een kleine hoeveelheid legale softdrugs niet strafbaar is, staat los van het feit – aldus de kantonrechter – dat binnen de arbeidsrechtelijke verhoudingen ook andere regels kunnen gelden en in dit geval uitdrukkelijk in het personeelshandboek was opgenomen dat het in bezit hebben van alcohol en/of drugs uitdrukkelijk niet is toegestaan onder werktijd en tot beëindiging van het dienstverband zal leiden. 

Eigen webshop

In de arbeidsovereenkomst met deze werknemer was opgenomen: Het is de werknemer verboden bij derden betaalde of niet betaalde arbeid te verrichten en/of zaken te doen voor eigen rekening, tenzij werkgever hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.” Werknemer zou deze online webshop niet aan werkgever hebben medegedeeld. Werkgever was enkel bekend met een eerdere fysieke winkel, waar zij inderdaad haar goedkeuring aan had verleend. Wel was daaraan de voorwaarden verbonden dat dit alleen toegestaan was, zolang het geen concurrerende werkzaamheden zou behelzen. De kantonrechter acht het enkel verrichten van deze werkzaamheden niet zozeer een schending van de overeengekomen norm, maar het feit dat hij werk onder werktijd verricht en werknemer al eerder in een (niet betwist, doch niet ondertekend) functioneringsverslag is aangesproken op deze werkzaamheden en het feit dat de activiteiten van werknemer bij werkgever daaronder lijden, wel. Bovendien heeft werknemer een starre houding aangenomen op het verzoek van werkgever om deze nevenactiviteiten te staken. Sterker nog, lijkt het er op dat werknemer juist ná dit verzoek alsnog deze activiteiten is gaan ontplooien. De kantonrechter ziet dan ook voldoende aanleiding om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan.

NOVO’s tip

Twee uitspraken, twee uitkomsten. Maar wel met een rode draad: regels zijn leidend! Let er als werkgever op dat huisregels overeenkomen met een toepasselijke cao en de regels duidelijk en eenduidig worden uitgevoerd. Ben er als werknemer op bedacht dat je ook nieuwe nevenwerkzaamheden dient te melden en ook werkzaamheden die ogenschijnlijk niet concurrerend zijn als concurrerend kunnen worden beschouwd indien de activiteiten uit dienstverband daaronder lijden. Wilt u meer weten hoe regels juist kunnen worden opgesteld en wat uw rechten en plichten zijn? Bel; of mail NOVO Advocaten te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!