Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Een blote ontkenning is niet voldoende…

Een blote ontkenning is niet voldoende…

Gepubliceerd: 30-sep-2019 08:00

Werknemer is op 1 maart 2018 in dienst getreden bij werkgever als sociaal werker.

Op 17 juni 2019 heeft werkgever mondeling aan werknemer meegedeeld dat twee cliënten een klacht hadden ingediend over het gedrag van werknemer. Één cliënt klaagt over seksuele toespelingen die werknemer zou hebben gemaakt en de andere cliënt spreekt over een seksuele relatie met werknemer.

 

Onderzoek

Werkgever heeft werknemer meegedeeld dat zij een onderzoek zullen instellen en dat werknemer voor een periode van 14 dagen op non-actief wordt gesteld. Dit heeft werkgever diezelfde dag ook per brief bevestigd aan werknemer. De periode van non-actiefstelling heeft werkgever bij brief van 28 juni 2019 verlengd met 14 dagen.

Uit onderzoek door een extern bureau is gebleken dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Op 11 juli 2019 heeft werkgever met werknemer hierover gesproken en is eveneens gesproken over de Gedragsode en de in het Personeelshandboek opgenomen regels.

 

Verwijtbaar handelen

Werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen, alsook om werknemer een contactverbod op te leggen. Werkgever stelt daarbij dat het door werknemer vertoonde gedraag mede tot gevolg heeft dat zij alle vertrouwen in werknemer heeft verloren en dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding.

In totaal heeft het bureau 5 cliëntes, een vriendin van een cliënte en twaalf medewerkers van werkgever gehoord. De rapportage laat naar het oordeel van de kantonrechter in voldoende mate zien, dat werknemer tijdens de uitoefening van zijn functie, zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Alhoewel werknemer alles ontkent, acht de kantonrechter zijn verklaring(en) niet aannemelijk. De enkele blote ontkenning van werknemer, is volgens de kantonrechter niet aannemelijk, daar daartegenover de gedetailleerde verklaringen van de door het bureau gehoorde cliënten en medewerkers staan. Werknemer is voorts eveneens door het bureau gehoord en hij heeft daags daarna een gesprek gehad met zijn werkgever.

 

Conclusie

De belastende verklaringen acht de kantonrechter dan ook voldoende om aan te nemen dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag én dat werknemer zich niet heeft gehouden aan de bij werkgever geldende en ook bij werknemer bekende Gedragscode.

De arbeidsovereenkomst is dan ook ontbonden door de kantonrechter.

 

NOVO’s tip

Alhoewel de normen en waarden van onze samenleving al een goede richtlijn geven, kan een gedragscode van werkgever een duidelijk signaal aan werknemers afgeven over wat wel en wat niet geaccepteerd is binnen een organisatie. Het geeft zowel werkgever als werknemers houvast. Zeker in geval een werknemer, namens werkgever, met een kwetsbare doelgroep in aanmerking komt, is dit zeker aan te raden. Naast een gedragscode is het ook zeker aan te bevelen dat in een personeelshandboek wordt uitgeschreven welke disciplinaire maatregelen worden genomen bij grensoverschrijdend gedrag en hoe deze procedures er uit zullen zien.

In het geval daadwerkelijk een vermoeden bestaat van grensoverschrijdend gedrag is het aan de werkgever om voortvarend te handelen, zoals deze werkgever in bovenstaande zaak heeft gedaan. Er is direct een onderzoek gestart, waarbij sprake is geweest van hoor en wederhoor én werkgever heeft naar aanleiding van de uitkomst van dat onderzoek direct een beslissing genomen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een personeelshandboek, of bij een dergelijk onderzoek. Neem dan contact op met een van de advocaten van NOVO Advocaten, specialisten in het arbeidsrecht. Zij helpen u graag verder en zijn bereikbaar via info@novo-advocaten.nl of u kunt bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!