nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

Gepubliceerd: 28-dec-2019 08:00

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt dient binnen 6 weken door een bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse te worden opgesteld. Deze probleemanalyse moet ook een advies bevatten over de wijze waarop de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting kunnen worden benut of vergroot. In de gevallen dat er (ook) sprake is van zogenaamde situationele arbeidsongeschiktheid (de ziekte is werk-gerelateerd) zal een bedrijfsarts in de regel conform de Werkwijzer Arbeidsconflicten (STECR) een advies geven.

 

Alhoewel gesproken wordt over “advies” is het aan te raden dit advies op te volgen. Zo bleek ook in de volgende zaak bij de rechtbank Den Haag.

 

Advies bedrijfsarts

Op 25 juli 2019 heeft werkneemster zich ziek gemeld met de mededeling dat ze het niet meer trekt. Alhoewel werkgever een dag na de ziekmelding aangeeft de ziekmelding in twijfel te trekken en niet te accepteren, heeft zij toch de bedrijfsarts ingeschakeld. Deze heeft werkneemster op 8 augustus gezien en geeft het volgende aan in de schriftelijke terugkoppeling aan werkgever:

Mevrouw […] is arbeidsongeschikt door een medische aandoening.

(….)

Mevrouw is de komende 6 weken niet belastbaar voor eigen of aangepast werk.

Ook is mevrouw 6 weken niet belastbaar voor het hebben van contact met de werkgever, middels telefoon, apps of gesprekken.

Over 6 weken is mijn advies aan werkgever en werknemer om samen in gesprek te gaan.

 

Negeren advies

Ondanks dit advies neemt werkgever binnen die adviestermijn van 6 weken radiostilte contact met werkneemster op. Eerst per e-mail op 28 augustus met de mededeling dat onregelmatigheden waren geconstateerd en dat werknemer naar aanleiding daarvan met onmiddellijke ingang geschorst was (met doorbetaling van loon). Deze mail werd gevolgd door een brief met de dezelfde strekking van de advocaat van werkgever op 29 augustus. Vervolgens nodigt werkgever bij brief van 11 september werkneemster uit voor een gesprek in de kantoorruimte van werkgever op 12 september, naar aanleiding van de onregelmatigheden. Op 13 september stuurt werkgever vervolgens een mail naar werkneemster om te laten weten dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en daartoe een verzoekschrift zullen indienen.

 

Ernstig verwijtbaar handelen

In de procedure spelen de geconstateerde onregelmatigheden op zichzelf geen rol meer, omdat als enig aangevoerde ontslaggrond een verstoorde arbeidsverhouding wordt genoemd. Dat hier sprake van is, wordt door werkneemster ook niet betwist. Werkneemster stelt echter dat de verstoorde arbeidsverhouding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever en stelt dat zij hierdoor recht heeft op een billijke vergoeding.

 

De kantonrechter is van oordeel dat het handelen van werkgever ernstig verwijtbaar is, omdat de werkgever in strijd met het advies van de bedrijfsarts in de periode van radiostilte toch is gaan corresponderen en ook nog eens werknemer op de kantoorruimte van werkgever uitnodigde. De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval werkgever ook hiermee had kunnen wachten tot na de periode van 6 weken radiostilte, aangezien zij op geen enkele wijze in haar belangen zou zijn geschaad met het wachten van het verstrijken van de termijn (behalve dan het doorbetalen van ziekengeld).

 

Om die reden is de arbeidsovereenkomst ontbonden en is werkgever veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding alsook een billijke vergoeding die ruim 2 keer de hoogte van de transitievergoeding bedraagt.

 

NOVO’s tip

Een bedrijfsarts bepaalt of een werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is en zal daartoe een advies geven aan de werkgever. Als er (ook) sprake is van zogenaamde situationele arbeidsongeschiktheid zal een bedrijfsarts in de regel conform de Werkwijzer Arbeidsconflicten (STECR) een advies geven. Wilt u weten meer weten over wat wel en niet mag gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode van een werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht via info@novo-advocaten.nl of door te bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!