nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Eerste i-grond verzoek afgewezen

Eerste i-grond verzoek afgewezen

Gepubliceerd: 25-feb-2020 08:00

De rechtbank te Alkmaar had de eer de eerste (gepubliceerde) cumulatiebeschikking te mogen geven en heeft het verzoek afgewezen! Duidelijk wordt dat het lukraak prijsschieten geen gestand houdt, maar dat er nog steeds een deugdelijke zelfstandige onderbouwing nodig is.

 

Disfunctioneren?

Werkgever is van oordeel dat – gelet op aantekeningen in het personeelsdossier van 2009 en 2010 en een tweetal waarschuwingen in 2018 en 2019 afdoende is vast komen te staan dat werknemer niet voldoet aan de eisen die aan zijn functie kunnen worden gesteld. De kantonrechter gaat daar niet in mee en is van oordeel dat werkgever niet heeft voldaan in de bij het Ecofys-arrest gestelde eisen omtrent een redelijke mogelijkheid om zich te verbeteren. Ontbinding op de D-grond wordt dan ook afgewezen.

 

Verwijtbaar handelen?

Wat was het geval? Werknemer is al sinds 2004 in dienst bij werkgever als teamleider. Werkgever heeft een ontbindingsverzoek ingediend op grond van disfunctioneren, verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie, (de d, e en g- grond) alsook tezamen, gebaseerd op de i-grond. De reden hiervoor is dat werknemer in 2009 en 2010 aangesproken is op onacceptabel gedrag waarvan melding in zijn personeelsdossier is gemaakt. Ook in april 2018 en maart 2019 heeft werknemer waarschuwingen ontvangen wegens ontoelaatbaar gedrag, waarin gewezen wordt op het feit dat een volgende maal beëindiging van het dienstverband zou volgen. In oktober 2019 gaat werknemer wederom te ver, reden waarom werkgever hem schorst om nader onderzoek te doen. Enige tijd eerder werd al sabotage vermoed, en ook thans heeft een andere medeweker zich gemeld met een dergelijke uitlating. Werkgever stelt zich thans op het standpunt dat werknemer zich bij herhaling schuldig gemaakt heeft aan ontoelaatbaar gedrag en zelfs sabotage, waardoor er sprake is van verwijtbaar handelen op basis waarvan de arbeidsovereenkomst dient te eindigen. Ook dit verzoek op de e-grond wordt door de kantonrechter gepasseerd. De verwijten worden niet onderbouwd, daar waar werknemer kan aantonen dat een groot deel van de door werkgever in tijd genoemde sabotage, werknemer wegens ziekte niet aanwezig was.

 

Verstoorde arbeidsrelatie

Voordat er gestapeld wordt, poogt werkgever voorts nog op grond van een verstoorde arbeidsrelatie de ontbinding door de kantonrechter verwezenlijkt te zien. Wederom vangt werkgever bot: de kantonrechter is van oordeel dat dit verzoek direct en onlosmakelijk samenhangt met de door werkgever gestelde verwijten en disfunctioneren,. Nu hiervoor al is aonderbouwd, dat deze gronden evenwel niet voldoende aangetoond zijn, kan er evenmin sprake zijn dat deze zelfde gedragingen evenwel wél tot een verstoorde arbeidsrelatie zouden kunnen leiden.

 

Stapelen

Tot slot verzoekt werkgever dan om op basis van de nieuwe i-grond, de mogelijkheid tot stapelen, de ontbinding uit te laten spreken. Maar ook hier toont de rechter zich niet genadig: juist omdat geen enkele van de genoemde gronden zelfstandig onderbouwd gestand kan houden, is er geen ruimte om op basis van de i-grond thans tot ontbinding te geraken. De kantonrechter legt uit dat de cumulatiegrond bedoeld is voor die gevallen waarin voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd, waarbij dit niet op een enkele ontslaggrond kan worden gebaseerd, maar wel door omstandigheden en motivatie uit meerdere ontslaggronden tezamen. Werkgever heeft evenwel nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk te onderbouwen en laat daarmee de kantonrechter in het ongewisse wat in de i-grond dient te worden meegenomen. Het is de kantonrechter niet toegestaan om – indien iedere vorm van toelichting ontbreekt – de omstandigheden uit de eerdere genoemde gronden dan maar zelfstandig toe te passen voor een voldragen i-grond. Ook het verzoek op basis van de i-grond wordt dan ook afgewezen.

 

NOVO’s tip

Deze eerste (gepubliceerde) uitspraak omtrent de cumulatiegrond geeft aan dat een werkgever niet te lichtzinnig dient over te gaan tot indiening. Er dient zelfstandig te worden aangegeven waarom enerzijds op basis van iedere ontslaggrond an sich tot ontbinding dient te worden overgegaan en voorts waarom – als de zelfstandige gronden kennelijk niet zouden volstaan – de i-grond in dat geval wél gestand zal houden. Wilt u weten of en zo ja hoe een ontbindingsverzoek de meeste kans van slagen heeft? Neem dan contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0762056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl  

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!