nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Billijke vergoeding wegens eenzijdig opstellen verbeterplan

Billijke vergoeding wegens eenzijdig opstellen verbeterplan

Gepubliceerd: 12-mei-2020 08:00

Billijke vergoeding wegens eenzijdig opstellen verbeterplan

€ 100.000 moest een werkgever betalen omdat hij in een disfunctioneringstraject de werknemer teveel aan zijn lot had overgelaten. De rechtbank te Rotterdam was hier niet over te spreken en kapitaliseerde de salariswaarde over de periode dat het dienstverband wellicht anders zou hebben geduurd.

Disfunctioneren na promotie

Werknemer is op 01 november 2016 in dienst getreden bij werkgever, die zij bezighoudt met were3ldwijde technische oplossingen in onder andere olie en gas. Wegens een bijzonder positieve eindbeoordeling over het jaar 2018 maakt werknemer per 01 januari 2019 een forse promotie, maar wordt hij bij zijn eerste tussentijdse beoordeling in juli 2019 meteen onderuit gehaald met een magere 5. Werknemer werd daarop verzocht een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) op te stellen en stuurt in de periode tussen mid juli 2019 en oktober 2019 diverse mails met voortgangsrapportages en ontwikkelingspunten. Dit, zonder dat er enige respons van de zijde van werkgever volgt. In oktober geeft werkgever evenwel aan geen vertrouwen meer in het functioneren van werknemer te hebben, noch in het verbetertraject en het dienstverband te willen stoppen.

De boel heeft een flinke impact op de werknemer die zich dan ook daags na het gesprek om medische redenen ziek meldt. Ondanks de ziekte wenst werkgever een vervolggesprek op 10 oktober waarbij werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt. Er volgt daarop een discussie waar partijen niet uitkomen terzake de voorwaarden voor een eventueel afscheid. In november meldt werknemer zich weer beter, waarna werkgever werknemer vrijstelt van werk en hem zijn oude functie aanbiedt van voor de promotie. Werknemer wijst dit af, waarna werkgever een ontbindingsverzoek bij de rechtbank indient.

Verstoorde arbeidsverhouding door toedoen werkgever

De rechtbank oordeelt dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord is, wat in belangrijke mate aan werkgever te verwijten valt. Daarom oordeelt de kantonrechter dat er ruimte is om een billijke vergoeding op te leggen van € 100.000,=. De rechtbank motiveert dit omdat:

  • Werkgever onvoldoende concreet heeft aangegeven waar het disfunctioneren van werknemer in zou zijn gelegen;
  • Werkgeverwerknemer geen reële kans heeft gegeven zich te verbeteren (hij was nog maar net in deze nieuwe rol en een verbetertraject had toch wel 6 tot 9 maanden moeten duren);
  • Werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor het POP en de ontwikkelingen en voortgang daarin volledig bij werknemer neergelegd, zonder ook daar concreet aan te geven wat er verbeterd moest worden, binnen welke termijn en met welke consequenties;
  •  Werkgever heeft niet meegewerkt aan door werknemer voorgestelde (externe) trajecten zoals een coach en training;

Gelet op al deze gronden en rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, de duur van een eventueel echt verbetertraject en het gegeven dat niet alsdan direct het dienstverband zou zijn geëindigd, wordt een vergoeding van € 100.000 als billijke vergoeding, naast de te betalen transitievergoeding vast gesteld.

NOVO’s tip

Vaak wordt gedacht dat van managers, of mensen met6 functie op hoger niveau een grotere mate van zelfstandigheid mag worden verwacht bij het opstarten en doorlopen van een verbetertraject. De werknemer in deze zaak was Projectmanager, maar de rechtbank maakt korte metten met de lakse houding van werkgever in deze. Ook werkgever moet aantoonbaar zijn best hebben gedaan om een verbetertraject succesvol te laten zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een verbetertraject? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda via de mail op info@novo-advocatuur.nl of telefonisch op 076-2056040

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!