nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Uniformeren van loon is geen zwaarwichtig belang

Uniformeren van loon is geen zwaarwichtig belang

Gepubliceerd: 18-mei-2020 08:00

Uniformeren van loon is geen zwaarwichtig belang

De behoefte van een werkgever om arbeidsvoorwaarden te harmoniseren / uniformeren is een lang bekend feit. Vaak wordt ons de vraag gesteld of en zo ja hoe dit mogelijk is. Het Gerechtshof te Den Bosch heeft weer een arrest gewezen waarin een dergelijke wijziging door werkgever werd afgewezen.

Jaarlijkse indexering als arbeidsvoorwaarde

Werkneemster is al sinds 2012 bij werkgever in dienst als Legal Counsel en op haar arbeidsovereenkomst is het arbeidsvoorwaardenreglement van werkgever van toepassing waarin - onder andere – een jaarlijkse collectieve loonindexatie is opgenomen welke ook jaarlijks aan werkneemster is toegekend. Tevens is een eenzijdig wijzigingsbeding tussen partijen overeengekomen.

Instemming OR met wijziging

In een nieuwe versie van het reglement, dat is afgestemd met de afdeling HR van de organisatie alsook de instemming van de OR geniet, is deze indexatie afgeschaft. Werkneemster wil desondanks aanspraak maken op de indexering. De rechtbank te Roermond heeft de vordering van werkneemster afgewezen waarna werkneemster Hoger Beroep bij het Gerechtshof in heeft gesteld.

Zwaarwichtig belang

Het gerechtshof is van oordeel dat – ook al is er instemming van de OR – er getoetst moet worden of werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de eenzijdige wijziging, een en ander conform artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek. Het Gerechtshof overweegt hierbij als volgt:

“De tekst en strekking van artikel 7:613 BW brengt mee dat wanneer de werkgever zich beroept op een eenzijdig wijzigingsbeding, de rechter – met inachtneming van alle omstandigheden van het geval – moet beoordelen of het belang van de werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde, ten opzichte van het belang van de werknemer bij ongewijzigde instandhouding van de arbeidsvoorwaarde, zodanig zwaarwichtig is, dat het belang van de werknemer op gronden van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor het belang van de werkgever. Het gaat bij de toepassing van art. 7:613 BW dus om een belangenafweging, waarbij geldt dat een arbeidsovereenkomst alleen ten nadele van de werknemer kan worden gewijzigd indien voldoende zwaarwegende belangen aan de zijde van de werkgever dat rechtvaardigen. Bij deze belangenafweging wordt het in het gegeven geval voor het doorvoeren van de wijziging vereiste gewicht van de belangen van de werkgever mede bepaald door het gewicht van de belangen van de werknemer die daartegenover staan.“

Werkgever heeft als enig belang voor de wijziging de behoefte aan een uniform beloningsbeleid genoemd, welke zij echter niet nader heeft onderbouwd, noch is aangegeven in hoeverre deze wijziging tot een uniform beloningsbeleid zou leiden. Er is geen bedrijfseconomische grond aangevoerd en het enkele feit dat de OR heeft ingestemd met de wijziging van de arbeidsvoorwaarde is hiervoor niet voldoende. De vordering van werkneemster wordt dan ook alsnog toegewezen.

NOVO’s tip

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden blijft de gemoederen bezig ouden. Ook – en juist u – in deze tijd van COVID-19 is er bij veel werkgevers de wens om te bezien wat mogelijk is en mag om het hoofd boven water te houden. Wilt u weten wat kan en mag? Bel of mail dan naar NOVO Advocatuur en Mediation te Breda via telefoonnummer 076-2056040 of per mail naar info@novo-advocatuur.nl

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!