nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Loonopschorting wegens Covid-19

Loonopschorting wegens Covid-19

Gepubliceerd: 08-jun-2020 08:00

Loonopschorting wegens Covid-19

Veel werkgevers zitten momenteel helaas met de handen in het haar wat wel en niet mag met betrekking tot het (tijdelijk) versoberen van arbeidsvoorwaarden uit hoofde van de voortdurende Corona-crisis. Een werkgever in Amsterdam besloot om die reden tot het eenzijdig opschorten van 50% van het loon van haar medewerker. Rechtbank Amsterdam mocht hier haar oordeel over geven.

Opnemen vakantiedagen

Werknemer was sinds november 2019 in dienst (voor bepaalde tijd tot 01 mei 2020) bij een Turkse broodjeszaak in Amsterdam. Hij werkte daar in de bediening. De broodjeszaak is op last van de overheid vanwege de corona/maatregelen vanaf half maart gesloten geweest tot eind april 2020, waarna het deels weer is opgestart met takeaway.

Werkgever heeft haar personeel (16 medewerkers) verzocht om in deze periode zoveel als mogelijk verlofdagen op te nemen, terwijl zij zelf tegemoetkoming uit hoofde van de NOW heeft aangevraagd en (voor 60% op basis van de loonsom van januari) toegewezen gekregen. Werknemer heeft geweigerd verlof op te nemen. Tevens heeft werknemer geweigerd ander werk, zoals door werkgever aangeboden, te verrichten.

Loonopschorting wegens Covid-19

Werkgever heeft nadien alle medewerkers (dus ook het nieuwe personeel dat pas per 01 maart 2020 in dienst was getreden en dus nog niet was meegenomen in de te berekenen loonwaarde onder de NOW) 50% van hun reguliere loon uitgekeerd. Voor werknemer was dit € 850 netto. Werkgever stelt hierbij dat door de bedrijfsomstandigheden vanwege Corona het haar aan financiële middelen ontbeert om meer uit te keren en een gelijke verdeling over alle personeelsleden het meest eerlijk acht. De rechtbank oordeelt hierover in kort geding als volgt:

`Voldoende aannemelijk is dat bij werkgever door de buitengewone omstandigheden waarin zij nu verkeert, een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie aanwezig is. Werkgever heeft een zwaarwichtig belang dat in beginsel mee brengt dat van de medewerkers van werkgever gevraagd kan worden om - in overleg - bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven. Echter, het eenzijdig en zonder nader overleg genomen besluit van werkgever tot betaling van de 50% van het salaris brengt voor werknemer een te grote inkomensachteruitgang mee, waardoor hij in financiële problemen komt. Werknemer is - zo is door werkgever niet betwist - van zijn loon afhankelijk om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De wederzijdse belangen wegende kan van werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verlangd worden dat hij over meerdere maanden met 50% opschorting van zijn salaris instemt, ook omdat niet vast staat wanneer wekgever dan wel over voldoende middelen zou beschikken om de achterstand(en) in te lopen. (…) Gelet op de onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie waarin werkgever verkeert en meegewogen de belangen van de collega’s van werknemer, zal de wettelijke verhoging voorshands worden gematigd tot nihil en de wettelijke rente voorshands worden afgewezen.

Terzake het verzoek om verlofdagen op te nemen tijdens de periode van inactiviteit, geeft de rechtbank aan dat dit verzoek mogelijk redelijk kan worden geacht, gezien de bijzondere tijd waarin wij leven, maar dat dit de strekking van een kort geding procedure te buiten gaat.  

NOVO´s tip

Hoe langer de RIVM-maatregelen voor Covid-19 blijven gelden, hoe lastiger het wordt voor werkgevers om alle voorwaarden ongewijzigd voort te zetten. De roep vanuit werkgeverszijde om een versoepeling van aanpassing van het beleid wordt daarbij breed gedragen. In deze uitspraak lees je ook de vertwijfeling van de rechtbank.. waar ligt het redelijke. Maatwerk en duidelijke communicatie zijn hierbij in ieder geval essentieel. Wilt u weten wat mogelijk is? Bel of meer naar NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht en bereikbaar per mail op info@novo-advocatuur.nl of telefonisch op 0762056040.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!