nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Is het concurrentiebeding zwaarder gaan wegen?

Is het concurrentiebeding zwaarder gaan wegen?

Gepubliceerd: 02-jun-2020 08:00

Is het concurrentiebeding zwaarder gaan wegen?

We krijgen vaak de vraag of een concurrentiebeding zijn werking heeft verloren omdat het zwaarder is gaan drukken door wijziging van de functie, of verandering van de onderneming. De rechtbank te Arnhem mocht zich hier ook over laten.

Concurrentiebeding

Op 18 mei 2015 is werknemer als internationaal chauffeur bij werkgever, die zich bezig houdt met gespecialiseerd vervoer van vloeistoffen en gassen in dienst getreden met een concurrentiebeding dat als volgt luidt:

“Het is werknemer verboden – zonder schriftelijke toestemming van werkgever – gedurende de dienstbetrekking en gedurende een periode van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in enigerlei vorm in Nederland, een onderneming die haar activiteiten ontplooit op het terrein van het transporteren en behandelen van bulkladingen en tankcontainers met betrekking tot gassen en tankvloeistoffen in de ruimste zin deze woords, te vestigen, te drijven, of mede te drijven of te doen drijven, hetzij indirect, hetzij direct, als ook financieel in welke vorm dan ook bij een dergelijke zaak belang te hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet of om daarin een aandeel te hebben.

Tevens zal werknemer zich er gedurende deze periode van twee jaar onvoorwaardelijk van onthouden om in welke hoedanigheid dan ook relaties en mogelijke toekomstige relaties van werkgever te benaderen of daarmee zaken te doen. Dit verband strekt zich nadrukkelijk uit tot alle personen, bedrijven of instellingen, waarvan werknemer weet of redelijker wijs moet weten dat deze een relatie van werkgever zijn of dat werkgever doende is om deze als relatie aan zich te binden.

Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde zal werknemer aan werkgever een dadelijk opeisbare boete van € 500,= (…) verbeuren voor iedere dag waarop een overtreding plaats vindt of voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om schadevergoeding van werknemer te vorderen.

Zwaarder wegen door overname?

Het dienstverband is op 27 februari 2020 geëindigd, waarna werknemer per 01 maart 2020 in dienst is getreden bij een andere werkgever, die zich eveneens bezig houdt met gespecialiseerd vervoer van vloeistoffen en gassen. Werkgever vordert nu nakoming van het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding, alsook de overeengekomen boete die op overtreding was gezet. De vraag die aan de rechtbank is voorgelegd is of door overname tussentijds van het bedrijf van werkgever, het concurrentiebeding zwaarder is gaan wegen. De rechtbank overweegt hierbij het volgende:

“Het is vaste rechtspraak dat een concurrentiebeding slechts opnieuw schriftelijk hoeft te worden overeengekomen indien er sprake is van een wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard, dat het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. [gedaagde] heeft weliswaar gesteld dat sprake is van een zodanige wijziging, maar de feiten en omstandigheden die [gedaagde] heeft aangevoerd kunnen voorshands niet tot dat oordeel leiden. Zoals [eiser] onbetwist heeft gesteld is er in de loop van de jaren dat [gedaagde] werkzaam was voor [eiser] niets gewijzigd in de functie van [gedaagde] . Ook zijn werkgever is gelijk gebleven. De aandelen van [eiser] zijn weliswaar in handen gekomen van een andere vennootschap, maar de identiteit van [eiser] is niet veranderd en haar activiteiten evenmin. De enkele schaalvergroting door opname van [eiser] in een groter concern en een wijziging in beleid en sfeer kan dan redelijkerwijs niet als een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding worden aangemerkt. Bovendien is niet aannemelijk geworden dat het concurrentiebeding sinds de toetreding tot het concern van [bedrijf 2] aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Van belang is daarbij dat het bereik van het beding niet is gewijzigd.”

Belangenafweging

Daarnaast dient gekeken te worden of een belangenafweging alsnog tot een andere beslissing kan leiden. Het belang dat door werkgever wordt aangevoerd is (met name) gelegen in het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Werkgever stelt hierbij aangewezen te zijn op vrachtwagenchauffeurs die zijn gediplomeerd voor het vervoeren van vloeistoffen en gassen en de arbeidsmarkt op dit gebied krap is. Daarnaast heeft werknemer tijdens zijn dienstverband specifieke kennis/knowhow opgedaan, niet alleen met betrekking tot het vervoeren van vloeistoffen en gassen, maar ook met betrekking tot specifieke werkwijzen van klanten van werkgever. De anderzijds door werknemer genoemde belangen van positieverbetering (hoger salaris) en een verbetering van sfeer, weegt daar, aldus de rechtbank, niet tegen op, reden waarom de vorderingen van werkgever (deels) worden toegewezen.

NOVO’s tip:

Het concurrentiebeding: het houdt de gemoederen bezig. De meest voorkomende fout is het niet tijdig overeenkomen van een (nieuw) beding, bij functie wijzing die niet voorzienbaar was. Daarnaast kan een beding daadwerkelijk zwaarder gaan wegen als de structuur van de onderneming wijzigt. Het is dan ook altijd van belang goed in de gaten te houden of er al dan niet aanpassing van het beding nodig is. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op 076-2056040

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!