nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Action medewerker onterecht op staande voet ontslagen

Action medewerker onterecht op staande voet ontslagen

Gepubliceerd: 27-jul-2020 08:00

Action medewerker onterecht op staande voet ontslagen

Het blijft lastig; wanneer houdt een ontslag op staande voet nu stand? Ook in deze uitspraak van de rechtbank te Amsterdam bleek de werkgever, Action, te voortvarend te zijn opgetreden en wordt het gegeven ontslag op staande voet vernietigd.

Contract voor bepaalde tijd

Werkneemster (27 jaar) is op 29 november 2019 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij de Action en wel voor de duur van 7 maanden, derhalve tot 28 juni 2020. In de arbeidsovereenkomst is het Action Arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing verklaard, alsook is vermeld dat de binnen de Action geldende huisregels integraal onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. In de huisregels is onder andere het volgende vermeld:

(..) Als het vermoeden bestaat van diefstal of fraude door een medewerker (..) kan de medewerker geschorst worden. (..) Als er diefstal, verduistering, bedrog, vervalsing van administratie, het moedwillig ontduiken van voorschriften en procedures (..) heeft plaatsgevonden, dan beëindigt Action het dienstverband, het zogenoemde ontslag op staande voet.
Bij fraude en/of diefstal gaat het bijvoorbeeld om:
(..)
● Het geven van korting aan klanten
(..)

Ook is daarin opgenomen:

3.10 Personeelskorting
Action geeft werknemers (..) 15% korting op privéaankopen met een maximale korting van € 500,00 per jaar. De kortingsregeling mag niet worden gebruikt voor familie, vrienden, derden (..). Je kunt je aankopen doen met personeelskorting gedurende de openingstijden van de winkel, maar alleen buiten werktijd en niet in pauzes (..). Korting wordt uitsluitend gegeven op vertoon van je klokbadge. Ook dien je je roepnaam te geven zodat de collega die afrekent kan verifiëren of deze naam overeenkomt met de gegevens op het kassascherm. (..)

Personeelskorting verlenen aan familieleden

Werknemer rekent vervolgens op 18 februari 2020 artikelen die haar vader aldaar kocht, met de hiervoor genoemde 15% personeelskorting af, waarvan de kortingswaarde in totaal € 1,69 bedroeg. Voorafgaand hierbij heeft werkneemster de bedrijfsleider verzocht te komen, maar omdat deze geen tijd had, heeft een andere medewerker de korting aangeslagen met de pas van de bedrijfsleider. Enige tijd later bemerkt de Action deze onterecht verstrekte korting van werkneemster, waarop op 12 maart een gesprek plaatsvindt en werkneemster geschorst wordt wegens mogelijke betrokkenheid van fraude.  Ook op 16 maart vindt er een gesprek plaats waarbij werkneemster een verklaring ondertekent dat zij niet wist van de door haar ten onrechte verstrekte personeelskorting en dit niet had gedaan als zij het wel geweten had. Aan de hand van deze bekentenis wordt werkneemster op diezelfde dag op staande voet ontslagen wegens het in strijd handelen met de regels door de verleende personeelskorting.

Vernietiging ontslag op staande voet

Werkneemster stapt hierom naar  de rechter en verzoekt om vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet, loondoorbetaling vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente en de reguliere rente en verstrekking van correcte bruto/netto loonspecificaties. Tevens verzoekt zij dat als de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt, Action de haar toekomende transitievergoeding uitbetaalt.

Geen geldige reden ontslag op staande voet

Als reden voor de vernietiging voort zij allereerst aan dat niet in strijd met de personeelsregels is gehandeld nu de vader tot de gemeenschappelijke huidhouding van werkneemster behoort en de goederen ook uit gemeenschappelijke middelen zijn voldaan. Daarbij komt dat werkneemster niet (goed) op de hoogte was van de geldende regels binnen Action en evenmin uitleg heeft gekregen toen zij de bedrijfsleider vroeg te komen. Een andere medewerker heeft alstoen toestemming gegeven waaruit werkneemster mocht afleiden dat haar handelen correct was. Tot slot gaat het slecht om een luttele € 1,69 terwijl de gevolgen van een ontslag op staande voet voor werkneemster verstrekkend zijn.

Waarde van ondergeschikt belang

De kantonrechter oordeelt dat het begrijpelijk is dat Action op het gebied van fraude, diefstal en verduistering een zero tolerance beleid voert. Dat het hier om een korting van € 1,69 gaat, is dan ook van ondergeschikt belang. Bij het misbruiken van de regeling voor personeelskorting is een ontslag op staande voet in beginsel gerechtvaardigd.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Evenwel volgt uit het feit dat de eerste in lijn na de bedrijfsleider vervolgens de toestemming verleend heeft en de pas langs de scanner gehaald heeft, dat werkneemster redelijkerwijs mocht begrijpen dat zij correct en volgens de regels handelde en dat zij toestemming had voor het geven van personeelskorting op de betreffende aankopen door haar vader, bij wie zij inwoont. De kantonrechter oordeelt dan ook dat “niet alleen ontbrak de intentie om te frauderen, ook was werkneemster zich er klaarblijkelijk niet van bewust dat zij in strijd met de regels handelde. Zij was onvoldoende op de hoogte van de precieze regels omtrent personeelskorting, waardoor het handelen van werkneemster gezien deze omstandigheden geen dringende reden oplevert. Het gegeven ontslag op staande voet wordt dan ook vernietigd, met toewijzing van de verzochte vorderingen van werkneemster.

NOVO’s tip

Het wordt nog steeds bij ons vaak gevraagd: kan ik in deze situatie iemand op staande voet ontslaan? De regels voor ontslag op staande voet, zoals genoemd in de wet (de objectieve dringendheid), lijken eenduidig, maar te vaak wordt voorbij gegaan aan de subjectieve dringendheid, de persoonlijke omstandigheden: wat maakt dat het is gebeurd, wat si er aan de hand, wat voor een dienstverband, al eerdere berispingen, …. Dat telt allemaal mee bi de afweging of een ontslag op staande voet gestand zal houden. En mocht dat niet het geval zijn, dan zijn de gevolgen vaak verstrekkend: ofwel vernietiging en dus voortzetting van het dienstverband, ofwel schadeplichtigheid, waarbij werknemer diverse vergoedingen kan vragen. Wilt u weten of een ontslag op staande voet al dan niet gerechtvaardigd is? Bel of mail naar NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt bij ons terecht via de mail info@novo-advocatuur.nl of telefonisch op 076-2056040.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!