nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Geen verplichting werkgever beëindigen dienstverband na twee jaar ziekte bij situatieve arbeidsongeschiktheid

Geen verplichting werkgever beëindigen dienstverband na twee jaar ziekte bij situatieve arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd: 03-aug-2020 08:00

Geen verplichting werkgever beëindigen dienstverband na twee jaar ziekte bij situatieve arbeidsongeschiktheid

Het zogenaamde “Xella-arrest” van de Hoge Raad van vorig jaar november, waarin bepaald werd dat een werkgever verplicht was het dienstverband op verzoek van de werknemer te doen eindigen na twee jaar ziekte, kennen we inmiddels allemaal. Maar de vraag was of deze verplichting óók op de werkgever rust als de ziekte “situatief” van aard is, dus gelegen is in de werksfeer van partijen. De rechtbank te Alkmaar diende zich in deze utspraak daarover uit te laten

Situatieve arbeidsongeschiktheid betekent dat een werknemer ziek is bij deze specifieke werkgever, maar bij een andere werkgever wel aan de slag zou kunnen. De ziekte is gelegen in de situatie, te weten de werksfeer van de werknemer bij deze werkgever.

Werk-privé balans

Werkneemster is sinds 2007 in dienst bij werkgever als uitvaartbegeleider. In 2009 bespreken partijen met elkaar dat werkneemster de wisseling tussen werk en privé als vermoeiend ervaart. Ook in de daarop volgende jaren wordt tussen partijen gesproken over de noodzaak voor werkneemster om haar grenzen goed te bewaken, worden er nadere afspraken gemaakt, maar blijkt dat de vermoeidheid van werkneemster voortduurt. Op 12 mei 2016 dient werkneemster zich dan toch nog alsnog ziek te melden, waarbij het UWV bij deskundigenoordeel voorts bepaalt dat het opbouwschema niet akkoord is en werkneemster niet in staat is daaraan gehoor te geven. 5 maanden later oordeelt het UWV bij (een tweede) deskundigenoordeel dat werkneemster weer beperkt belastbaar is, doch dat pas sprake kan zijn van werkhervatting nadat de tussen partijen gerezen geschillen zijn opgelost. Ondanks (wederzijdse) inspanningen gelukt dat evenwel niet waardoor, na een kortstondige loondoorbetalingsplicht na 104 weken aan de zijde van werkgever, een Wia wordt aangevraagd.

Afwijzing WIA

Gezien evenwel het feit dat er geen medische beperkingen meer zijn, komt werkneemster niet voor WIA in aanmerking. Spoor 2 is evenwel goed doorlopen en wederzijds zijn er afdoende inspanningen verricht, zodat de loondoorbetalingsplicht zijdens werkgever per 19 januari 2019 eindigt. Op verzoeken van werkgever om in gesprek met elkaar te gaan, reageert werkneemster met de respons dat de arbeidssituatie ongewijzigd is en zij dus niet in staat is werk te hervatten. Werkneemster verzoekt daarom in november 2019 (na de Xella-uitspraak) om beëindiging van het (alsdan volgens werkneemster “slapend”) dienstverband met toekenning van de transitievergoeding. Werkgever gaat hier niet op in zodat werkneemster onderhavige procedure is gestart.

Geen verplichting werkgever beëindigen dienstverband na twee jaar ziekte bij situatieve arbeidsongeschiktheid

De rechter oordeelt dat in de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Xella overwogen is dat de verplichting van de werkgever om mee te werken aan beëindiging van het dienstverband alleen geldt als “is voldaan aan de vereisten van art. 7:669 lid 1 en 3, aanhef en onder b, BW voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid”. Voorts gaat de rechter verder dat in artikel 7:669 lid 1 en 3, aanhef en onder b, BW staat dat als redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd ziekte van de werknemer die ten minste twee jaren heeft geduurd, waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Evenwel is in casu vast komen te staan dat er geen sprake meer was van langdurige arbeidsongeschiktheid. Er is in dat licht dus niet voldaan aan de door de Hoge Raad gestelde eisen. De rechter oordeelt daarom dat er ook geen sprake is van een “slapend dienstverband” om die reden. De rechter oordeelt voorts:

“Uit de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Xella blijkt echter luid en duidelijk dat de verplichting van een werkgever om mee te werken aan beëindiging van een ‘slapend dienstverband’ is beperkt tot die gevallen waarin is voldaan aan de vereisten voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte. Er is geen aanleiding of aanwijzing om aan te nemen dat die uitspraak ook ziet op een situatie van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’, waarin juist geen (langdurige) arbeidsongeschiktheid wegens ziekte aan de orde is.”

De rechter ziet dan ook geen reden om het verzoek van werkneemster om werkgever te verplichten mee te werken aan beëindiging onder toekenning van de transitievergoeding toe te wijzen. Wel is de rechter van oordeel dat er redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Nu er evenwel geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van werkgever, is er geen ruimte voor toekenning van een transitievergoeding aan werkneemster.

NOVO’s tip

Situatieve arbeidsongeschiktheid lijkt steeds vaker het discussiepunt tussen werkgever en werknemer. Vaak kan mediation een oplossing bieden bij langlopende discussies. Wilt u weten hoe u het beste een dispuut kunt beslechten? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 076-2056040 of per mail via info@novo-advocatuur.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!