nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Geen statutair bestuurder ondanks intenties en uitingen

Geen statutair bestuurder ondanks intenties en uitingen

Gepubliceerd: 17-aug-2020 08:00

Hoewel intenties duidelijk zijn, toch geen statutair bestuurderschap aangenomen

Hoewel niet zo vaak aan de orde, blijft het áls het speelt, altijd een lastig punt: de “statutair bestuurder”. Hoe zit het daar ook alweer mee? In de zogenaamde “15 april-arresten” van 2005, is bepaald dat een vennootschapsrechtlijk ontslag niet gesplitst kan worden van een arbeidsrechtelijk ontslag. Dus als een persoon een arbeidsovereenkomst heeft, maar tevens als statutair bestuurder is benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (de “AvA”) en de AvA zegt het vertrouwen in deze statutair bestuurder op bij geldig besluit, dan wordt de arbeidsovereenkomst als het ware een “lege huls”en komt ook hier een einde aan. Een rehctsgeldige reden als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 is dan niet nodig.

Maar wat als partijen wel de uitdrukkelijke intentie hebben gehad om een person als statutair bestuurder aan te wijzen, deze person ook als zodaniog handelt, maar er nimmer een AvA besluit tot benoeming heft plaatsgevonden? Daarover mocht Rechtbank Anrhem zich buigen.

Geen benoemingsbesluit

Werknemer was aanvankelijk werkzaam bij een onderneming als indirect bestuurder en aandeelhouder, welk bedrijf in 2015 door werkgever is overgenomen. In de intenteieovereenkomst is opgenomen dat werkneme rper 01 januari 2016 bij werkgever in (loon)dienst treed ten zal worden benoemd tot statutair directeur. Ook in de arbeidsovereenkomst is de volgende bepaling opgenomen:

“de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap heeft in zijn vergadering van [datum] de Directeur tot statutair directeur van de Vennootschap benoemd met ingang van 1 januari 2016 en de arbeidsvoorwaarden van de Directeur vastgesteld. Een kopie van het benoemingsbesluit is als bijlage 1 aan de arbeidsovereenkomst gehecht.”

Ook inschrijving in de Kamer van Koophandel heeft conform plaatsgevonden. Een daadwerkelijk benoemingsbesluit heeft evenwel nimmer plaatsgevonden.

Ontslagbesluit

Op 9 april 2020 heeft werknemer een uitnodiging ontvangen voor een AvA op 27 april omtrent het voornemen om werknemer te ontslaan en te schorsen tot aan de voorgenomen ontslagdatum, welke voorgenomen besluiten ook ter vergadering zijn genomen. Werknemer is bij dat besluit per 01 juli 2020 ontslagen als statutair bestuurder

Welke onderneming?

Werknemer vecht dit ontslagbesluit aan door enerzijds te stellen dat hij weliswaar een arbeidsovereenkomst heeft met werkgever, anderzijds te benoemen dat in de uiting intern en extern hij zich immer gedragen heeft als algemeen directeur / CEO voor een andere, aan werkgever gelieerde, onderneming, van welke onderneming hij ook immer zijn salaris heeft ontvangen. Alsdan heeft de verkeerde AvA een ontslagbesluit genomen en dient dit derhalve nietig te worden verklaard. De rechter gaat niet mee in het betoog van werknemer en volgt de arbeidsovereenkomst. Dat het loon evenwel door een andere aan werkgever gelieerde onderneming werd betaald, doet daar niets aan af.

Rechtsgeldig besluit?

De  vraag die zich evenwel dan voordoet is, of werknemer wel daadwerkelijk tot statutair bestuurder van deze onderneming is benoemd. Werknemer geeft aan dat er nimmer een benoemingsbesluit is geweest, daar waar werkgever hiertegen ageert door de intenties van beide partijen, zoals hiervoor genoemd, het feit dat werknemer immer de jaarstukken namens de onderneming heeft getekend, bij De kamer van Koophandel als zodanig stond ingeschreven alsook zulks in de aandeelhoudersovereenkomst met zoveel worden is genoemd. De rechtbank beoordeelt deze vraag aan de hand van eerdere rechtspraak waarin wordt geoordeeld:

“De aard van de regel dat de benoeming van een bestuurder van een besloten vennootschap geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders (artikel 2:242 BW) brengt mee dat niet kan worden aanvaard dat degene die, ondanks het ontbreken van een dergelijk besluit, op grond van verklaringen of gedragingen van de vennootschap heeft aangenomen dat hij tot bestuurder van de vennootschap is benoemd, als bestuurder van de vennootschap moet worden aangemerkt (Hoge Raad 15 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA9047).”

Aan de hand hiervan oordeelt de rechtbank dat de beweerdelijke bedoeling van partijen onvoldoende is om aan te nemen dat werknemer ook daadwerkelijk tot statutair bestuurder is benoemd. Dit geldt eens te meer nu werknemer zelf heeft verklaard niet eerder dan thans in deze juridische discussie op de hoogte te zijn van de verschillende (rechts)posities van beide namen. De rechter gaat er in deze voorlopige voorziening dan ook van uit dat het ontslagbesluit in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard, zodat werknemer weer toegelaten dient te worden tot zijn werkzaamheden.

NOVO’s tip:

Eens te meer blijkt uit deze uitspraak hoe belangrijk het is afspraken goed gedocumenteerd vast te leggen, Intenties, rechtsvermjoedens, kunnen allemaal terzijde worden geschoven, zo blijkt maar weer. Wilt u weten wat de Eisen en plichten zijn voor rechtsgeldige besluitvorming? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt bellen naar 076-2056040 of mailen naar info@novo-advocatuur.nl

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!