nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Weer een uitspraak dat een werkgever niet zomaar de leaseregeling mag aanpassen

Weer een uitspraak dat een werkgever niet zomaar de leaseregeling mag aanpassen

Gepubliceerd: 24-aug-2020 08:00

Weer een uitspraak dat een werkgever niet zomaar de leaseregeling mag aanpassen

We bespraken al eerder hoe moeilijk het is om als werkgever eenzijdig leasevoorwaarden aan te passen. Ook anno 2020 lijkt er geen wijziging in de uitleg van de wet door de rechters in deze want ook het Gerechtshof te Amsterdam deed vorige maand een uitspraak waarin zij aangaf dat een leaseauto een arbeidsvoorwaarde kan zijn geworden.

Rabobank

De Rabobank is in deze kwestie in hoger beroep gekomen tegen een vonnis van de kantonrechter van 18 oktober vorig jaar. De Rabobank wenst bij een 24-tal medewerkers de voorwaarden van de aan hen toegekende leaseauto te wijzigingen. Per 01 januari 2016 zijn zelfstandige lokale Rabobanken gefuseerd tot één Rabobank. In de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die met deze fusie gemoeid waren, kennen allemaal een eenzijdig wijzigingsbeding, zulks terwijl alle betrokken medewerkers een leaseauto toegekend gekregen hebben die ook privé gebruikt kan worden. We werknemers hebben de betreffende lease auto’s inmiddels tussen de 3 en ruim 30 jaar. In de tussen partijen overeengekomen “berijdersovereenkomst” wordt aangegeven dat de overeenkomst (en dus de lease) niet automatisch wordt verlengd en bij enkele werknemers is deze bepaling aangevuld door op te nemen dat dit beoordeeld wordt op basis van de dan geldende criteria. De lokale banken hadden ieder hun eigen beleid terzake de toekenning van een lease auto, terwijl er tevens een algemene Autoleaseregeling gold.

Advies Ondernemingsraden

De gezamenlijke ondernemingsraden zijn om advies gevraagd en hebben daarbij de volgende overweging gemaakt:

Naar de mening van de OR is het logisch om aan te sluiten bij het centraal geadviseerde leasebeleid. Dit is ook passend bij de kostenbesparing die wordt ingezet binnen de gehele organisatie. Een effect van deze wijziging is dat een aantal medewerkers hier (wellicht aanzienlijke) nadelige financiële gevolgen van zullen ondervinden. De geboden tegemoetkoming compenseert tijdelijk en gedeeltelijk. De OR heeft geen inzage in de juridische haalbaarheid van het nieuwe leasebeleid. Dit heeft betrekking op individuele arbeidsovereenkomsten en is een zaak tussen werkgever en de individuele werknemers. De OR adviseert positief (...).

Op 29 december 2016 heeft Rabobank Eindhoven ingestemd met aansluiting bij de Autoleaseregeling, waarna de Rabobank de betreffende werknemers heeft bericht dat de leaseauto voor hen komt te vervallen nu zij niet tenminste 20.000 kilometer zakelijk per jaar reden, een van de voorwaarden uit de Autoleaseregeling. Aan de werknemers werd een compensatie aangeboden en een afbouwregeling, doch de werknemers zijn niet akkoord gegaan.

Kantonrechter oordeelt lease als arbeidsvoorwaarde

In eerste aanleg oordeelde de kantonrechter dat de terbeschikkingstelling van de leaseauto’s aan de werknemers te beschouwen is als een arbeidsvoorwaarde en dat de door Rabobank aangevoerde redenen voor de beëindiging van de terbeschikkingstelling (noodzaak van kostenreductie, wens tot harmonisatie van het leasebeleid in de verschillende bankvestigingen, duurzaamheid en veranderende arbeidspatronen) niet zwaarwichtig zijn in de zin van artikel 7:613 BW, zodat de werknemers terecht niet hoefden in te stemmen met de door de Rabobank voorgestelde wijzigingen.  

Hof oordeelt lease slechts als arbeidsvoorwaarde onder voorwaarden

Het gerechtshof nuanceert de uitspraak van de kantonrechter en bepaalt dat het feit dat de werknemers gedurende enige tijd een leaseauto ter beschikking hebben gehad, die zij ook privé mochten gebruiken, nog niet op zichzelf betekent dat het ter beschikking hebben van die leaseauto als arbeidsvoorwaarde moet worden gekwalificeerd. Het hof oordeelt voorts dat er slechts dan sprake is van een arbeidsvoorwaarde indien de autolease tenminste 10 jaar op de werknemers van toepassing is geweest (derhalve 2x verlengd) of als de leaseauto in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

Zwaarwichtig belang 7:613 BW

Ter zake de werknemers waarbij de leaseauto als arbeidsvoorwaarde dient te gelden, is in een aantal gevallen een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In dat geval is eenzijdige wijziging door de Rabobank slechts dan toegestaan als er een zodanig zwaarwichtig belang is dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. De Rabobank heeft hierbij enerzijds strengere kapitaaleisen genoemd waaraan de bank dient te voldoen, anderzijds omdat zij het weggebruik van haar medewerkers wilt beperken en voorts harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden nastreeft. Deze belangen worden ook door het gerechtshof niet als zwaarwichtig genoeg bestempeld.  Daarbij komt – zo overweegt het Gerechtshof – dat met de bespraking “maar” 17 miljoen wordt bereikt, daar waar € 750 miljoen kostenbesparing noodzakelijk is. Het relatief klein belang voor de Rabobank ten opzichte van het grote belang van de werknemers kan daarom niet doorslaggevend zijn voor de doorvoering van de eenzijdige wijziging.

Goed werknemerschap 7:611 BW

Terzake de werknemers die een leaseauto ter beschikking hebben maar bij wie geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, geldt de norm van 7:611 BW: goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Dit is een andere toetsing dan de toetsing van de eenzijdige wijziging uit artikel 7:613 BW. Evenwel oordeelt het Gerechtshof ook hier dat in dit geval de belangen van de werknemers niet hoeven te wijken voor die, zoals door de Rabobank gesteld.

NOVO’s tip

Eenzijdige wijzingen blijven de gemoederen bezig houden. Het is altijd lastig te laveren tussen wat wel en niet kan en mag en waar de grens van de redelijkheid ligt. Wilt u hier meer over weten? Bel dan naar NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda op 076-2056040 of mail naar info@novo-advocatuur.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!