Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
NOW 3: Voorwaarden en Kanttekeningen

NOW 3: Voorwaarden en Kanttekeningen

Gepubliceerd: 25-jan-2021 08:00

NOW 3: Voorwaarden en kanttekeningen

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid) werd aan het begin van de Corona-crisis ingevoerd om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van de werknemers en zo de werkgelegenheid te behouden. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht en sinds 1 oktober 2020 is een derde versie van de regeling actief, die na de persconferentie van vorige week weer is aangepast. Deze wijzigingen hebben wij grotendeels voor u op een rij gezet.

De veranderde voorwaarden

  • De tegemoetkoming is maximaal 85 % van de loonsom tot 1 juli 2021. Er moet een omzetverlies zijn van ten minste 20 procent. Werkmaatschappijen met rechtspersoonlijkheid, startende ondernemers die vóór 1 maart 2020 minstens een maand omzet hebben gedraaid, sportscholen en religieuze organisaties komen ook in aanmerking voor de NOW.
  • De regeling is alleen bedoeld voor het betalen van de loonkosten.
  • Werkgever moet een controleerbare administratie hebben.
  • Werknemers die worden ontslagen moeten van werk naar werk worden begeleid
  • De werknemers moeten 100 % worden doorbetaald en gestimuleerd worden om zich bij- of om te scholen. Zie verderop in dit artikel over een mogelijke loonsomdaling. 
  • Er mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd aan het bestuur. Ook mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht. Uitkering van bonussen aan werknemers is wel toegestaan.
  • Loonaangifte moet worden gedaan op de voorgeschreven momenten.
  • Werkgever moet het UWV informeren over belangrijke gebeurtenissen die van invloed zijn op de subsidie.

Drie tijdvakken

NOW 3 bestaat uit drie tijdvakken: 3.1, 3.2 en 3.3. Voor omzetverlies over oktober, november en december 2020 kunt u geen NOW-subsidie meer aanvragen. Voor omzetverlies over januari, februari en maart 2021 kunt u vanaf 15 februari 2021 subsidie aanvragen bij het UWV. Voor omzetverlies in april, mei en juni 2021 kunt u - waarschijnijk - tussen 17 mei en 13 juni subsidie aanvragen bij het UWV.

Arbeids- en ontslagrecht in Corona-crisis

Uiteraard blijven de ‘gewone’ regels van het arbeids- en ontslagrecht gelden. Eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden kan als dit expliciet was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, óf er een dusdanig zwaarwegend belang aan de zijde van de werkgever is dat het belang van de werknemer daarvoor dient te wijken (dat laatste wordt niet snel aangenomen). Werknemers mogen vrijwillig (een deel van) hun inkomen afstaan aan de werkgever mits hier toestemming voor is gegeven van de vakbond en de ondernemingsraad.

In overleg met de ondernemingsraad en indien dit binnen het arbeids- en ontslagrecht past, kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat de loonsom kan worden verlaagd. NOW 3 schrijft voor dat de loonsomdaling over de periode december tot en met december 2020 maximaal 10 % mag zijn. Over de periode januari tot en met maart 2021 mag het maximaal 15 procent zijn en over de periode april tot en met juni 2021 maximaal 20 procent.

De voor de Corona-crisis geldende Wet Werktijdverkorting is komen te vervallen met de invoering van NOW.

De informatieplicht die voortvloeit uit de WOR (Wet op Ondernemingsraden) geldt nog steeds, hier valt dus ook een toegekende NOW-subsidie onder.

Indien u nog vragen hebt over de nieuwe regeling kunt u contact opnemen met NOVO Advocatuur en Mediation,te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!