nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wat zijn de re-integratieverplichtingen van de werkgever?

Wat zijn de re-integratieverplichtingen van de werkgever?

Gepubliceerd: 17-mei-2021 08:00

Wat zijn de re-integratieverplichtingen van de werkgever?

Op een werkgever rust een aantal verplichtingen met betrekking tot de re-integratie van een zieke werknemer. Een aantal voorbeelden zijn herplaatsing, het aanbieden van passend werk en zorg dragen voor de kosten van het re-integratietraject. Aan de hand van een recente uitspraak van de Amsterdamse rechter zullen ook enkele andere verplichtingen worden besproken.  

De situatie is als volgt. Werkneemster is al sinds 1996 in dienst bij BTS (Bedrijfswagens en Trailer Services BV). In september 2017 wordt zij ziek en er volgt een re-integratietraject. Als gevolg van het re-integratietraject is tussen partijen een arbeidsconflict ontstaan. Om het conflict op te lossen heeft de bedrijfsarts een mediationtraject geadviseerd, zodat werkneemster weer stapsgewijs kan re-integreren.    

Wat wordt er van een werkgever verwacht?

Hieronder een opsomming van een aantal verplichtingen die van een werkgever verwacht wordt in een re-integratietraject van een werknemer. De rechter oordeelde namelijk dat BTS ernstig verwijtbaar had gehandeld jegens de werkneemster en wel om de volgende redenen:   

  • Opvolgen van de adviezen van het UWV: Het UWV adviseert aan het begin van het re-integratietraject een coach of onafhankelijke derde om een einde te maken aan het conflict dat tussen partijen was gerezen. BTS heeft hier gehoor aan gegeven waarna het re-integratietraject kon worden voortgezet. Na het mediationtraject adviseert de bedrijfsarts en het UWV op drie verschillende momenten wederom om een coach of onafhankelijke derde aan te wijzen om het conflict op te lossen. BTS geeft hier evenwel géén gehoor aan.
  • Redelijke eisen stellen aan werknemer: Mediation heeft blijkbaar niet veel invloed gehad op de eisen die BTS stelde aan werkneemster. Al na enkele maanden eist BTS een verdubbeling van het aantal werkuren dat werkneemster binnen twee weken dient op te bouwen. Naar het oordeel van de bedrijfsarts en het UWV was het onterecht dat BTS dit verlangde van werkneemster. Toen werkneemster aangaf dat zij de volle aantal uren niet kon halen, heeft BTS een loonstop toegepast. Het UWV heeft meerdere malen geoordeeld dat werkneemster weliswaar gedeeltelijk haar werk kon hervatten, maar níet in de volle omvang die BTS verlangde. Ook dit werd derhalve niet door BTS opgevolgd
  • Het behouden van een goede arbeidsrelatie of het herstellen van een verstoorde arbeidsrelatie: werkgever dient zich bij zowel conflicten als re-integratietrajecten in te spannen om de arbeidsrelatie goed te houden dan wel een verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. BTS heeft zich naar het oordeel van de rechter onvoldoende ingespannen om dit te bewerkstelligen. Sterker nog, BTS zette de relatie juist op scherp door een loonstop toe te passen en de arbeidsovereenkomst binnen de 104 weken van ziekte op te zeggen. De rechter rekent het BTS voorts aan dat de communicatie tussen partijen onvoldoende en beperkt was.  

Billijke vergoeding

De rechter acht dan ook dat de werkgever (fors) tekort is geschoten en neemt de volgende omstandigheden mee in de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding.

Allereerst heeft werkneemster tot aan haar ziekte naar behoren gefunctioneerd.

Ten tweede was zij al meer dan 24 jaar in dienst bij BTS.

Ten derde zou zij in 2024 haar pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Indien zij niet ziek zou zijn geworden in 2017, had zij nog door kunnen en willen werken bij BTS. Door het verwijtbare handelen van BTS heeft werkneemster pensioenopbouw misgelopen over de twee jaar die zij nog zou hebben gewerkt.

Voor de vaststelling van de billijke vergoeding zoekt de rechter dan ook aansluiting bij die inkomens- en pensioenderving van € 84.720.

Met de toekenning van een transitievergoeding van € 45.648, komt de rechter uiteindelijk tot een billijke vergoeding van € 65.000.

NOVO’s tip

Het slechte voorbeeld in onderhavige casus kan soms ook een manier zijn om te leren hoe het wél moet. Kijk naar deze casus, trek er lering uit en neem voor al je vragen met betrekking tot een re-integratietraject vooral en graag contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!